Rätt tid, rätt plats, rätt åtgärder


All infrastruktur behöver underhållas för att fortsätta
fungera. Funktionen upprätthålls med förebyggande och avhjälpande
underhållsåtgärder. Både åtgärder
och funktionsavbrott medför stora kostnader för samhället. För ett resurseffektivt underhåll krävs därför att man kan bedöma risken för fel, uppskatta konsekvenserna av fel och att man vet vad olika åtgärder kostar.

Svårigheten ligger i att införskaffa den information som behövs för att kunna bedöma vilka åtgärder som ska prioriteras, på vilka anläggningar och vid vilka tidpunkter!

Ny teknik
Ny teknik gör det enklare att få kunskap om anläggningarnas skick. InfraMaint har t.ex. testat drönare för att inspektera vattentorn och broar.  Programmet har också utvecklat metoder för att bedöma risken att slitage  leder till fel. Kostnader till följd av funktionsavbrott har beräknats för järnvägs-transporter, dricksvatten-försörjning och avlopps-anläggningar. 

Programmet bidrar med:

  • Bättre kunskap om konsekvenser av fel
  • Bättre prioriteringar mellan åtgärder
  • Lägre kostnader för avbrott och underhållsåtgärder

 

 

Projekt som adresserar samhällsutmaningen

1.2a Roadmap för digitalisering av VA-organisationer

Maya Miltell, Ulf Jennehag, Victor Kardeby, Magnus Arnell

1.3 Stöd för underhåll av betongkonstruktioner

Johan Ahlström, Tommy Zavalis, Peter Östrand

1.7 Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-ledningsnät

Viktor Bergion, Andreas Lindhe, Lars Rosen

1.8 Maintenance of streets based on objective data

Muhammad Amjad Afridi, Sigurdur Erlingsson, Leif Sjögren

1.9 Nedbrytning a v cykelvägar – orsaker, konsekvenser och åtgärder

Martin Larsson, Anna Niska och Sigurdur Erlingsson

1.10 Tillförlitlig järnväg till rätt pris

Abderrahman Ait-Ali, Saeed Hossein-Nia, Kristofer Odolinski, Peter Torstensson

Share This