Mycket har hänt första året

Ett program som ska göra skillnad

Kickoff, oktober 2018

Kickoff, oktober 2018

Kickoff, oktober 2018

Programledning, januari 2019

Programledning, januari 2019

Programledning, januari 2019

Styrelsemöte, februari 2019

Projektmöte 2.5, mars 2019

Projektmöte, mars 2019

Scientific advisory board, juni 2019

Scientific advisory board, juni 2019

Almedalen, juli 2013

Almedalen, juli 2019

Almedalen, juli 2019

Doktorandträff, september 2019

Doktorandträff, september 2019

Årlig programträff, oktober 2019

Årlig programträff, oktober 2019

Årlig programträff, oktober 2019

Årlig programträff, oktober 2019

1 oktober 2019 hölls Mistra InfraMaints årliga programträff. Det har hänt mycket sedan kickoffen för nästan exakt ett år sedan, konstaterar programchefen Annika Malm.
– Det är så roligt att se allt som pågår! säger hon.

Runt 45 deltagare från programmets projekt, parter och andra intressenter deltog i samlingen som hölls i Stockholm. Dagen började med en lägesbeskrivning för programmet som helhet. Annika Malm tog sin utgångspunkt i begreppet Asset Management, på svenska tillgångsförvaltning.

– Det handlar om att optimera prestation, kostnad och risk för att få ett mer hållbart underhåll, att väga de faktorerna mot varandra på alla nivåer för att fatta bra beslut. Digitalisering och data ger oss nya möjligheter men vi måste förstå vilken data och vilka värden som är viktiga. Det är först när vi har förstått det som vi kan utveckla användbara metoder och verktyg, säger Annika Malm.

Digitalisering i fokus

Tyngdpunkten under dagen var inspiration och diskussioner kring digitaliseringens möjligheter och risker.

Vilka drivkrafter har vi för digitala system? Svaren blev ordmolnet.

– Framgångsrika digitala bolag som Netflix, Spotify, Uber och Storytel är unga, knappt mer än tio år. Men svenska kommuner sitter i en annan verklighet, de första VA-näten började till exempel att byggas på 1860-talet, säger David Nilsson, föreståndare för KTH Water Centre och medlem i programledningen.

Frågan är hur Mistra InfraMaint kan landa med de standarder, programvaror, datastrukturer, IT-strategier och kompetenser som de svenska kommunerna har nu och i en nära framtid.

Strategier behövs

– Ni kan inte börja från noll utan måste förstå hur era organisationer utvecklas med digitalisering så att vi kan bli mer precisa, säger han.

Om detta handlade dagens avslutande gruppdiskussioner.

Några av slutsatserna var att det behövs mer av digitala strategier ute i verksamheterna: Att utgå från behov och prioritera utifrån säkerhet och nytta, att analysera behov innan man väljer systemlösningar. Dessutom gäller det att få med konsulter, leverantörer och beställare i den processen.

Inspiration från andra

Lina Bertling Tjernberg, KTH

Lina Bertling Tjernberg

Programmötet bjöd även på inspiration från andra branscher:

• Magnus Ohlsson, teknisk chef vid Öresundskraft, beskrev bolagets mångåriga resa för att minska risken för läckage i fjärrvärmesystemen. Resultatet har blivit bättre beslutsstöd genom uppkopplade system.
Lina Bertling Tjernberg, forskare på KTH, talade om databaserad underhållsoptimering inom kraftnät och hur Asset Management kan fungera i elsystem där stora mängder data öppnar nya möjligheter.
• Kristina Gabrielii, styrelseordförande för Mistra InfraMaint och programchef för innovationsprogrammet Smart Built Environment, uppehöll sig kring informationsinfrastruktur som är ett av Smart Builts särskilda temaområden. Idag är informationsflöden ofta komplicerade vilket ökar risken för felkällor, något som kan mötas av nya standarder och processer.

Projekten

Speeddating

Speeddating och nätverkande

Förutom temat digitalisering gav programmötet möjligheter att knyta nya kontakter och att lyssna till lägesbeskrivningar från de enskilda projekten.

Två av dem fick lite större utrymme: 3.1 a Roadmap för kompetensutbyggnad och 2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur.

Hållbar kompetens är ett av programmets särskilda temaområden och inom det området finns det enda projektet som har hunnits avslutas hittills, 3.1 a. Det hade som mål att ta fram en roadmap för kompetensuppbyggnad. Slutrapporten föreslår metoder för att gå vidare med kompetensfrågorna inom programmet. En sådan är mikrolärande. Med det menas korta miniutbildningar i mobila format som till exempel poddar och videor.

– Man ska kunna lyssna, se och lära när det passar i vardagen, avsnitten ska vara mellan 5 och 15 minuter, berättar Gunn-Mari Löfdahl, kompetenskoordinator och biträdande programchef.

Examensarbete

Mats Engwall och Tommy Giertz.

Nästa år inleds den ambitiösa satsningen. Då produceras de första mikroutbildningarna, ett arbete som förs vidare till projekten 3.1 b Roadmap för kompetensuppbyggnad och 3.2 Utbildningsmaterial och kurser.

Inom projekt 2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur har Emil Mårtensson och Philip Rumman slutfört sitt examensarbete “Tillgångshantering i offentlig sektor”.

Det bygger på en fallstudie hos Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA). Mats Engwall (professor vid KTH och projektledare) redogjorde tillsammans med Tommy Giertz, strategisk utvecklingsingenjör vid SVOA, för en del av slutsatserna som du kan läsa mer om här .

Share This