DricksvattenKommunerna har svårt att styra VA-verksamheten strategiskt eftersom det ofta saknas viktig information. Det visar en ny studie.

Forskarna Robert Jonsson och Anna Thomasson har studerat hur förvaltning och utveckling av anläggningstillgångar inom vatten och avlopp (VA) beskrivs i kommunernas budgetar och årsredovisningar.

Beskrivs de tydligt, och finns det ett livscykelperspektiv på denna verksamhet som är en av samhällets viktigaste? Nej, forskarna visar att VA-verksamheten har en undanskymd roll i de svenska kommunernas mest formella dokument.

Saknas information

Studien visar att det i de studerade kommunerna var ovanligt med beskrivningar av förvaltning och utveckling av VA-anläggningar i både budgetar och årsredovisningar. Framför allt var det ovanligt med beskrivningar av status och underhåll.

Det gör att det blir svårt att kunna bedöma om kommunen hanterar VA-verksamheten enligt god ekonomisk hushållning. Det blir också svårt att styra VA-verksamheten strategiskt när det saknas viktig information.

Behövs riktlinjer?

Några kommuner hade kommit längre än de andra. Det finns i dag inga riktlinjer för hur förvaltning och utveckling av anläggningstillgångar inom VA ska beskrivas i budgetar och årsredovisningar.

Kanske behövs det riktlinjer i framtiden, konstaterar Robert Jonsson, Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och Anna Thomasson, Lunds universitet, Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU).

Rapporten ”Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar?” finns tillgänglig via följande sida: http://www.svensktvatten.se/contentassets/4e7db89d0edf4134a2ae1b76874334f5/svport-019-6.pdf

Share This