Zoom-möte programträffMistra InfraMaint genomförde 11 november den årliga programträffen, denna gång i lite annorlunda format, online. Men träffen innehöll mycket inspiration och information!

Ett 60-tal deltagare som kopplade upp sig mot Zoom bjöds bland annat på inspirerande föredrag från ett par av de viktigaste aktörerna på infrastrukturområdet: medlemsorganisationerna Svenskt Vatten och Sveriges Kommuner och Regioner.

Ett gemensamt tema kom att bli behovet av ökade underhållsinsatser inom VA-systemen liksom för kommunernas gator, broar och belysning.

Visioner för VA, gator och väg

Pär Dalhielm, vd för Svenskt Vatten, utgick från visionen ”Den starka VA-organisationen 2026”. Den sätter målet att VA-organisationerna inom några år väsentligen ska ha stärkt sin förmåga att leverera hållbara, säkra tjänster med hög kvalitet, något som är nödvändigt inte minst med tanke på det förändringstryck som råder inom branschen och delvis beror på utmaningar som gammal infrastruktur, klimatförändringar och nya regelverk.

En väntad konsekvens är ökade krav på investeringar – och i dess spår kraftigt höjda VA-taxor.

Selda Taner, strateg för drift och underhåll inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), konstaterade på liknande sätt att den pågående klimatförändringen påverkar infrastrukturen och konstruktionernas hållbarhet. Samtidigt är de stora infrastruktursatsningarna under 60- och 70-talens miljonprogram en annan orsak till att många anläggningar nu, så gott som samtidigt, har passerat sin tekniska livslängd vilket skapar en puckel i underhållsbehovet.

Nyckeltal viktiga

Nyckeltal kan vara en bra metod för att följa utvecklingen, men de kan också vara en utmaning att använda eftersom kommuner ibland är mycket olika och har olika redovisningsmodeller. SKR fortsätter arbetet med att utveckla det området.

Den efterföljande diskussions- och frågestunden handlade bland annat om hur ändrad framtida användning av infrastrukturen kan påverka behoven. En annan diskussion rörde digitaliseringen och vad den kan innebära för svenska kommuners möjligheter att tillhandahålla VA-och gatutjänster.

– Det ser väldigt olika ut i dagsläget. SKR har en viktig uppgift i att stötta medlemmarna i utvecklingen mot det mer digitala samhället – vad kräver digitaliseringen och hur kan vi bidra till den utvecklingen?  sade Selda Taner.

Lokala kapaciteten

Finns det en risk digitaliseringen ökar splittringen mellan VA-huvudmän och kommuner som befinner sig på olika nivåer? undrade diskussionsledaren David Nilsson, KTH.

– Den risken finns men det ger samtidigt också en möjlighet att satsa sig in i framtiden. Jag upplever i dag att vi tittar lite för mycket där vi står, i den dagliga verksamheten. Det kan i slutändan bli dyrt, sade Pär Dalhielm.

Utöver diskussionen om underhållsbehov och underhållsskuld gav programträffen också information om vad som är på gång inom programmet och kortkorta presentationer från vart och ett av de 20-tal ingående projekten.

Ny programchef

Deltagarna fick också en första chans att möta Lars Marklund, RISE, som tog över som programchef för Mistra InfraMaint nu i november.

– Det står väldigt klart att kommunerna står inför stora utmaningar vilket dagens föreläsningar också visar, sade han i samband med avslutningen.

Målet är att jobba med underhåll proaktivt istället för reaktivt och det är just att bidra i den utvecklingen som är programmets uppgift, konstaterade han. Men då är det viktigt att framför allt förändra beteenden.

– Mistra InfraMaint kan ta fram beslutsunderlag, och det är bra, men i slutändan går det ner till beteenden.

Han drog en parallell till kostråden: Vi vet alla vad vi bör äta – men vad äter vi egentligen?

– Hur vi ska kunna ändra beteenden är frågor vi måste ta med oss i det fortsatta arbetet, sade han.

Doktoranderna möttes också

Dagen före programträffen, 10 november, möttes även doktorander och projektledare för en egen träff, även den digital.

Då gavs fördjupade möjligheter till diskussioner mellan projekten, information om forskarskolan från Pär Blomkvist, Mälardalens högskola, liksom ett inspirationsföredrag från Elin Kågas Ramström, Tyréns.

Share This