projektmöte Mistra InfraMaint

Från vänster: Robert Jonsson, Annika Malm, Erik Karlsson, Rita Ugarelli och Tommy Giertz.

Det blev många diskussioner om framtiden, struktur och helhetstänk när projektet Syntes av resultaten till ett ramverk hade sin första projektträff i Göteborg.

Mistra InfraMaint består av 20 olika projekt. Alla är viktiga på sitt sätt för att åstadkomma ett smartare och mer hållbart underhåll av infrastruktur.

Men projektet 2.5 ”Syntes av resultaten till ett ramverk” har uppdraget att samordna och integrera resultaten från andra delprojekt och får därför en nyckelroll. Syftet är att skapa ett ramverk som både små och stora kommuner kan använda.

– Det krävs struktur och helhetstänk för att det ska bli bra och för att förvaltningen av infrastrukturtillgångar – Asset Management – ska bedrivas effektivt. Det handlar om att balansera kostnad, prestation och risk och att göra det både på en strategisk, taktisk och operativ nivå, säger projektledaren Annika Malm.

Ska passa alla

Vissa kommuner är stora, andra är små. En del är rika medan andra är fattiga. Ibland drivs verksamheter av förvaltningar, ibland i bolagsform. Projektets stora utmaning är att ta fram ett ramverk som passar dem alla.

Projektmötet började med att diskutera och lära mer om underhållsmodeller och existerande verktyg som bland annat DIVA som är resultatet av ett norskt forskningsprojekt och idag ägs av Norconsult och Asplan Viakoch och SUNRA som bland annat används av Trafikverket och andra europeiska nationella väghållare.

Dagens verksamheter är ofta bra på att lösa akuta driftproblem. VA-verksamheter är till exempel bra på att laga vattenläckor – men sämre på förebyggande arbete.

– Och tyvärr är många inom VA så inställda på att de vill byta ledningar i stor skala i stället för att leta läckor och laga, säger Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall.

Laga läckor är kul?

Och om det nu är så att driftstörningar och storskaliga projekt är det som triggar måste organisationer ställa om och tänka nytt.

– Det kanske är en del av vår roll. Vi måste hjälpa aktörerna att tycka underhåll är kul, säger Robert Jonsson, Linköpings universitet.

Dagen utmynnade i en grovskiss för ramverket och för hur de olika delprojekten samverkar, ett arbete som nu tas vidare inom projektet.

Projektträffen hölls i Göteborg 7 mars.

På plats fanns Rita Ugarelli, Sintef, Yvonne Andersson Sköld och Mattias Haraldsson, VTI, Robert Jonsson, Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, Tommy Giertz och Erik Karlsson från Stockholm Vatten och Avfall, samt Gunn-Mari Löfdahl, Annika Malm och Maria Ljung från RISE.

Share This