Vid årsskiftet tillträder Magnus Arnell som biträdande programchef i Mistra InfraMaint. Han är forskare i urbana vattensystem och hållbarhet inom avloppssystem vid RISE och Lunds universitet. Han är också ordförande i VA-kluster Mälardalen och medlem i ett utskott i International Water Association (IWA).

Magnus Arnell, ny biträdande programchef.

Vad var det som fick dig intresserad av InfraMaint?

– Frågans enorma betydelse för samhället engagerar mig mycket. Personligen är jag också lockad av att leda ett forskningsprogram av den här skalan med så pass många engagerade partners och duktiga forskare.

Utbyggnaden av samhällskritisk infrastruktur under de senaste 150 åren har bidragit till de enorma framsteg som vi sett i hälsa, standard och livskvalitet. T.ex. var införandet av kommunal vattenförsörjning och avloppshantering en av de viktigaste faktorerna för den snabba ökningen av medellivslängd och förbättrad hälsa fram t.o.m. första halvan av 1900-talet. Den amerikanska ingenjörsvetenskapsakademin har definierat uppgiften att återställa och förbättra städernas infrastruktur som en av de 20 viktigaste utmaningarna för framtiden. Mistra InfraMaint kan bidra till att snabba på och effektivisera detta arbete och jag är entusiastisk för att få vara med och ge goda förutsättningar för detta som bitr. programchef.

Vilka frågor ser du som mest intressanta för programmet framöver?

– Med min bakgrund ser jag initialt stora behov av att stödja kommunala organisationer i att strategiskt och säkert implementera digitala applikationer för beslutsstöd och drift över hela verksamheten.

Magnus efterträder Gunn-Mari Löfdahl som varit med sedan programmets start och som nu går i pension.

 

 

Share This