Vi har ett starkt partnerskap

Mistra InfraMaint engagerar forskare från fem lärosäten, tre institut och en forskande organisation. Det ger hög kompetenstillgång som spänner från materialtillståndsbedömning och miljöforskning till innovationsekonomi och policy. Genom forskarna, och de organisationer de representerar, har vi tillgång till ett omfattande nätverk, både nationellt och internationellt.

RISE

RISE Research Institutes of Sweden är ett svenskt statligt forskningsinstitut med 2 300 anställda som stöder och främjar innovativa processer. RISE cirka 100 testbädds- och demonstrationsmöjligheter bidrar till att utveckla produkter, teknik och tjänster med forskare och experter som täcker ett flertal områden relaterade till detta program. RISE är även värd för Mistra InfraMaint.

Chalmers Tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola forskar och utbildar med en hållbar framtid som allomfattande vision. DRICKS är en centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU och Lunds tekniska högskola, med målet att tillsammans med andra bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning.

Linköpings Universitet

Linköpings universitet bedriver forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum vid Linköpings universitet med målet att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

VTI

VTI, Statens väg- och transportforsknings-institut, är ett oberoende forskningsinstitut inom transportsektorn. Verksamheten omfattar alla transportsätt och ämnesområden som beläggning, underhåll av infrastruktur, fordonsteknik, trafiksäkerhet, miljö, planerings- och beslutsprocesser och transportekonomi.

Lunds Tekniska Högskola

LTH är tekniska fakulteten vid Lunds universitet. Här utförs omfattande studier och forskning inom civil- och miljöteknik, bland annat vatten, trafik, stadsplanering och byggande. Här finns även internationella och nationella forskningsprogram som LU Water, Floodview, Pipestatus och Formasfinansierade Vattenforskningsskolan.

Sweden Water Research

Sweden Water Research är ett forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2013 av tre stora vattenföretag i södra Sverige: Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB, Sydvatten AB och VA SYD. Sweden Water Research genomför forskning, utveckling och innovationsarbete som är viktigt för anläggningarna och deras ägarkommuner.

KTH Kungliga Tekniska Högskolan

KTH är Sveriges största tekniska universitet och bidrar med sin breda expertis kring infrastruktur, hållbarhet och ledning ur ett systemperspektiv. Detta inbegriper beslutsunderlagsbaserade modeller för att utvärdera egenskaper, kostnader och miljöaspekter under hela infrastrukturens livscykel.

IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad oganiserar företag och organisationer inom byggnadsbranschen som kombinerar forskning och innovationsfrågor. IQS tillhandahåller en mötesplats, initierar projekt samt långsiktiga forsknings- och innovationsprogram och fungerar också som en katalysator medlemmarnas FoU-verksamhet.

NTNU

NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, är internationellt orienterat och har relevanta kunskaper för programmet som baseras på  en rad storskaliga andra program. NTNU har ledande och koordinerande funktioner i EU-projekt som BINGO och TRUST och stora norska projekt som E39 och Climate 2050.

SINTEF

SINTEF är ett norskt multidisciplinärt privat forskningsinstitut med omfattande långsiktig forskningserfarenhet inom vatten- och sanitetstjänster, infrastrukturförvaltning och riskhantering. Några exempel är H2020-projektet STOP-IT och projekt som rör infrastrukturförvaltning som CARE-W, CITYNET och PREPARED.

Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Kretslopp och vatten är en förvaltning i Göteborg Stad. Kretslopp och vatten deltar i Mistra InfraMaint bland annat genom en doktorand för forskning kring tillskottsvatten. Förvaltningen arbetar med vattenförsörjning men även avfallshantering, återbruk och återvinning av hushållsavfall.

NSVA

NSVA ansvarar för den kommunala VA-verksamheten i sex kommuner i nordvästra Skåne: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA driver forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med Sydvatten och VA Syd i FoU-bolaget Sweden Water Research AB.

Powel

Powel har IT-kompetens och omfattande branschkunskaper och är en ledande leverantör av programlösningar till energisektorn, den offentliga sektorn och entreprenadsektorn. Företaget grundades 1996 i Norge och är nu ett internationellt företag med 500 anställda i åtta länder.

WSP

WSP är ett konsultföretag som ägs från Kanada men har omkring 4200 medarbetare och 40 kontor i Sverige. Företaget utvecklar hållbara tekniska lösningar för framtidens samhällen, från bostäder, stadsplanering och kollektivtrafik till vägar, vatten och vattenanvändning.

Vakin

Vakin står för Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Företaget förser på uppdrag från Umeå och Vindelns kommuner medborgarna med dricksvatten, hanterar hushållens avfall och arbetar för en hållbar utveckling. Vakin har cirka 135 anställda, de allra flesta i Umeå kommun.

VA Syd

VA SYD är en regional VA-organisation, ett kommunalförbund, som verkar i Sydvästra Skåne och även har hand om viss avfallshantering. Medlemskommunerna är Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Målet är att 2025 vara en av Europas tio mest effektiva VA- och avfallsorganisationer.

Skellefteå

Skellefteå är en kommun i Västerbottens län med omkring 73 000 invånare och rika naturtillgångar. Kommunen går i spetsen för ett hållbart samhälle med kraftproduktion från förnybara källor, som vindkraft och bioenergi. Två av Mistra InfraMaints doktorander finns i kommunen.

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets VA-organisationer. I syfte att nå visionen om friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och långsiktigt hållbara vattentjänster bidrar Svenskt Vatten till medlemmarnas utveckling och företräder dem i nationella och internationella sammanhang.

 

Nationella och internationella nätverk

  • BRRC – Belgian Road Research Center
  • BVFF – Bana väg för framtiden
  • CEN – European Committee for Standardization
  • ERPUG – European Road Profile Users Group
  • EUREAU – European federation of national water services
  • FEHRL – Forum of European Highway Research Lab
  • KAJT – Kapacitet i järnvägstrafiken
  • Newcastle University
  • PIARC – World Road Association
  • TRL – Centre of excellence for future transport
Share This