Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data

Beslutsstödsstrategier för infrastrukturägare

Utmaning

Alla konstruktioner och system påverkas av nedbrytande mekanismer vilket kräver ett återkommande underhåll. Vilka åtgärder som ska utföras och hur ofta är en stor utmaning för alla förvaltare av infrastruktur. Täta återkommande inspektioner och underhållsåtgärder kan ställas mot reparationer endast vid förekomsten av allvarliga skador. Hur informationen om infrastruktursystems tillstånd hanteras och används i beslut är fokus för detta projekt. Omfattningen begränsas till tekniska system inom kommunal verksamhet, inledningsvis till vattenledningssystem.

Förväntat resultat

Med digitaliseringen av samhället och Sakernas internet (IoT) skapas stora mängder data som bär på information om infrastrukturen. Att mäta och att presentera resultatet på ett lättillgängligt sätt är idag etablerad teknik och flertalet kommersiella system finns på marknaden. Hur resultatet ska inkorporeras i en tillståndsbedömning och hur resultaten ska värderas som underlag för beslut om åtgärder är dock frågor som behöver utredas mer. Projektet kommer att omfatta studier av beslutsmodeller som baseras på uppmätta data, där osäkerheter i mätresultat kan beaktas för tillståndsbedömning, och konsekvenser av beslut kan värderas baserat på förväntad nytta. Det förväntade resultatet är ett förslag på en eller flera beslutsmodeller för planering av underhållsåtgärder baserat på information från mätningar.

 

Nyheter från projektet

Beslutsmodeller för underhåll

Beslutsmodeller för underhåll

Beslut om underhåll är komplext och påverkas av många faktorer. Här berättar vår doktorand Roya Meydani om sin forskning som syftar till att utveckla stödjande beslutsmodeller. https://youtu.be/N89d5i73uKo

läs mer

1.1

Tidplan

2018 –  2023

Projektledare

John Leander, KTH
john.leander@byv.kth.se

Parter

Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms Stadshus AB, Stockholm Vatten och Avfall, Stokab, Stockholm Ports, SGA Fastigheter AB, NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Share This