Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data

Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-nätverk

Utmaning

Att på ett effektivt sätt analysera samt prioritera åtgärder och förnyelse av VA-ledningsnäten är en stor utmaning. De förhållanden och parametrar som är av störst betydelsefulla för rörbrott och andra händelser behöver identifieras och kvantifieras, samtidigt som en avvägning görs mellan olika åtgärder samt dess kostnader och andra effekter. Det handlar således om att såväl samla in och hantera data från olika källor, men också att bearbeta denna information och på så sätt möjliggöra välgrundade prioriteringar och beslut.

Förväntat resultat

Projektet syftar till att utveckla ett angreppssätt för hur VA-ledningsnät systematiskt ska analyseras och åtgärder prioriteras så att dess status optimeras med hänsyn till hela livslängden, samt tillgängliga resurser används på ett effektivt och hållbart sätt. Tillgängliga data, t.ex. rörbrottsfrekvens, ledningsmaterial, ålder, markförhållanden, kommer att analyseras i syfte att identifiera vad som styr förekomsten av rörbrott, läckage, tillskottsvatten och andra händelser. Vidare kommer konsekvenserna av de olika händelserna kvantifieras, exempelvis utifrån antalet drabbade, hälsorisker och ekonomiska konsekvenser. Baserat på denna information kommer en beslutsstödsmodell att utvecklas som bland annat tar hänsyn till samhällsekonomiska effekter och möjliggör en jämförelse och prioritering mellan såväl reaktiva som proaktiva åtgärder.

 

1.7

Tidplan

2018 – 2022

Projektledare

Lars Rosén, Chalmers 
lars.rosen@chalmers.se
Andreas Lindhe, Chalmers
andreas.lindhe@chalmers.se

Parter

Skellefteå, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola, RISE Research Institutes of Sweden, flera VA-verksamheter bland programmets samarbetspartners

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Halverad kompetensbrist

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Share This