Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data

Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut II

Utmaning

Ett gott underhåll av våra avloppsledningsnät är nödvändigt för en långsiktigt hållbar och effektiv förvaltning av dessa nät. En viktig aspekt är här att minska tillskottsvatten i våra ledningsnät. Detta kräver god kännedom om ledningsnätens status och metod för stöd för väl avvägda beslut om prioritering av åtgärder. Idag är förvaltningen av våra ledningsnät i flera avseenden bristfällig. Med den snabba utvecklingen inom digitalisering ökar dock möjligheterna för en förbättrad övervakning och statuskontroll av ledningsnäten.

 Förväntat resultat

Projektets syfte är att identifiera den mest relevanta informationen för att möjliggöra en så god övervakning som möjligt av våra ledningsnät samt att utifrån detta utveckla en metod för hur åtgärder och tillgängliga resurser prioriteras på ett effektivt och hållbart sätt.

Nya metoder för inspektion av ledningsnät med smarta kameror och sensorer kommer att kombineras med förbättrade metoder för att statusbedöma ledningsnät för hantering i Geografiska Informationssystem (GIS). En metod, Sustainable Level of Additional Water (SELAW), kommer att utvecklas för att utifrån hänsyn till samhällsekonomiska effekter och hållbarhetskriterier minska mängden tillskottsvatten till långsiktigt hållbara nivåer på ett effektivt sätt.

Projektet förväntas leda till ett förbättrat beslutsunderlag, minskad bräddning av orenat avloppsvatten, mera effektiv rening i avloppsreningsverk, minskad risk för översvämning samt en mera effektiv förvaltning av våra ledningsnät.

Se den engelska översättningen för en mer utförlig beskrivning.

Nyheter från projektet

Vad kostar tillskottsvatten samhället? Ny artikel ute nu

Vad kostar tillskottsvatten samhället? Ny artikel ute nu

Tillskottsvatten, det vill säga allt vatten i avloppsledningar som inte är spillvatten, är ett stort problem som på många sätt innebär kostnader för samhället. En ny artikel publicerad i Water Research presenterar en metod för att beräkna just dessa kostnader.  I dag...

läs mer

1.6 b

Tidplan

2018 – 2022

Projektledare

Lars Rosén, Chalmers 
lars.rosen@chalmers.se
Andreas Lindhe, Chalmers
andreas.lindhe@chalmers.se

Parter

Kretslopp och vatten, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, SINTEF, RISE Research Institutes of Sweden, Kungsbacka, fler VA-verksamheter bland programmets samarbetspartners

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Halverad kompetensbrist

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Share This