Hållbara affärsmodeller och organisationer

Styrning och organisation av infrastrukturförvaltning i ett livscykelanalysperspektiv

Utmaning

En mängd aktörer, som ansvarar för olika delar av infrastruktursystemens underhåll, har lett till institutionella tomrum och luckor i styrningen. Koordinering och samarbete fyller delvis tomrum och luckor, men underhållsarbetet är fortfarande fragmenterat och släpar efter i prestanda.

Hur ska ansvar och uppgifter organiseras så att infrastrukturunderhållet uppfyller önskade mål ur ett livscykelanalysperspektiv?

Förväntat resultat

Fallstudier med empirisk inriktning kring kommunalt vatten- och avlopp och vägunderhåll i kommuner med växande respektive krympande befolkning.

Det empiriska materialet kommer att samlas av de industridoktoranderna i programmet (projekt 1.2, 1.5-1.8).

 

2.3

Tidplan

2018 – 2021

Projektledare

Alexander Paulsson, VTI
alexander.paulsson@fek.lu.se

Robert Jonsson, LiU
robert.jonsson@liu.se

Parter

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköpings universitet

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Halverad kompetensbrist

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Share This