Hållbara affärsmodeller och organisationer

Styrning och organisation av infrastrukturförvaltning i ett livscykelanalysperspektiv

Kommuners kapacitet att strategiskt organisera, styra och arbeta med underhåll av infrastruktur

Utmaning

Oavsett växande eller minskande befolkning står många kommuner inför stora utmaningar att underhålla föråldrad infrastrukturnätverk samt planera för nya nätverk. Många kommuner har en betydande underhållsskuld i förhållande till vatten och avlopp (VA) samt väg och det finns ett stort behov av reinvesteringar.

Syftet med följande delprojekt är att analysera kommuners kapacitet eller brist på kapacitet i förhållande till underhåll av infrastruktur och varför och på vilket sätt kommuner organiserar, styr och arbetar med underhåll av infrastruktur.

Förväntat resultat

Tentativa resultat av fallstudierna som erhållits genom intervjuer och dokumentinslagning förväntas ligga färdiga under hösten 2020.

Kompletterande material till delprojektet kommer samlas in av industridoktoranderna i programmet (projekt 1.2, 1.5-1.8). Delprojektets resultat kommer presenteras i en vetenskaplig artikel i internationell tidskrift samt populärvetenskaplig rapport på svenska.

2.3

Tidplan

2018 – 2023

Projektledare

Jens Alm, VTI
jens.alm@vti.se

Robert Jonsson, LiU
robert.jonsson@liu.se

Parter

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköpings universitet, Lund unversitet

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Halverad kompetensbrist

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Share This