Resan mot smart underhåll 

Resan mot digitalisering innebär förändring – och förändring är jobbigt! Kommunala organisationer behöver inte bara nya verktyg; det behövs också förändrade arbetssätt. För de flesta är detta en ny och obekant väg. Stora osäkerheter hopar sig kring till exempel riskhantering i beslut, kvalitén på data, och dataskydd. Branschstandarder saknas i hög grad och marknaden är fragmenterad.

Forskning visar också att den tekniska kapaciteten är endast en av många nya kapaciteter som behövs. Samtidigt är infrastrukturen samhällskritisk vilket minskar utrymmet för experiment. Hur ska någon ens våga sig ut på denna väg?

Kloka vägval 

  • Starta alltid resan utifrån organisationens behov.
  • Identifiera arbetssätt som kan ge tydligt mervärde och prova er fram i det praktiska arbetet utifrån vad ni redan har.
  • Förändringsarbetet behöver även vara förankrat i den högsta ledningen för att bygga en innovationsvänlig organisations-kultur som stimulerar nytänkande. 
  • Men resan är svår att göra på egen hand och samarbete är nyckeln. Endast tillsammans kan kommuner, branschorgan, akademi och näringsliv skapa gemensamma standarder, anpassade verktyg och rätt kompetens-försörjning.
  • Det är också viktigt att synliggöra för allmänhet och beslutsfattare allt arbete ni gör och visa betydelsen av kommunal infrastruktur. 

Programmet bidrar med:

  • Starkare innovationssystem för den kommunala infrastrukturen
  • Rätt kapacitet och kompetens för att nyttja digitaliseringens möjligheter
  • Effektivare förvaltning och mer hållbar service till medborgare

Projekt som adresserar samhällsutmaningen

1.2 Roadmap för digitalisering av VA-organisationer

Maya Miltell, Ulf Jennehag, Victor Kardeby, Magnus Arnell

1.8 Maintenance of streets based on objective data

Muhammad Amjad Afridi, Sigurdur Erlingsson, Leif Sjögren

1.13 Metoder att identifiera läckage i dricksvattennät med hjälp av AI och IoT

Diego Sousa, Rong Du, Mairton Barros, Charles Cavalcante, and Carlo Fischione

2.1 Navigating digital waters – en studie om digitalisering inom VA

Amelie Benniccha, Mats Engwall och David Nilsson

2.3 Finns det kommunal kapacitet för underhåll?

Jens Alm, Alexander Paulsson ​& Robert Jonsson​

Share This