Infrastrukturen för cyklister var ämnet för dagen när Martin Larsson, doktorand inom Mistra InfraMaint, gästade Lunds Tekniska Högskola.

Martin Larsson forskar inom projektet Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor. Så här berättar han om mötet med studenterna i Lund:

Vilken var målgruppen?
– Ett 20-tal studenter på mastersnivå, precis i slutet på utbildningen, med ett gediget intresse för trafik och transporter. Kursen heter ”Design av stadens infrastruktur”, har funnits på utbildningen ett par år nu, och syftar till att öka kunskapen hos studenterna kring olika designlösningars för- och nackdelar, sett ur de olika trafikanternas ofta motstridiga perspektiv och preferenser.

Martin Larsson

Martin Larsson. Bild: Cykelcentrum.

Så du mötte en publik som redan har ett intresse för frågorna?
– Ja, precis. Det är en kurs på avancerad nivå vilket gjorde att föreläsningen kunde gå lite mer på djupet direkt, eftersom studenterna hade goda förkunskaper i ämnet. Det är alltid kul att se att det finns ett stort intresse för cykel- och cykelinfrastrukturfrågor, både på institutionen och bland kursansvariga men även hos studenterna. Av allt att döma är det här ett hett ämne för tillfället.

Vad fokuserade du på i din föreläsning?
– Föreläsningen inleddes med att jag presenterade Mistra InfraMaint och mitt doktorandprojekt. Vad det är jag gör och vilka planer/studier som är på gång. Detta följdes upp av huvudtemat för dagen, som den här gången var inriktat mot hur cyklisters, och i viss mån andra trafikanters, framkomlighet påverkas i praktiken av olika typer av infrastrukturella designlösningar, och vad det i sin tur ger för konsekvenser på exempelvis trafiksäkerheten för de olika transportslagen.

Ser du något som leder vidare, till framtiden?
– Det gläder mig att se att en del av studenterna har gått vidare med att skriva sina examensarbeten inom cykling och framförallt cykelinfrastruktur. Jag håller fortsatt kontakt med dem och försöker att stötta och bidra med vad jag kan i den processen.

– Jag ser detta som en god prognos för framtiden av forskningen inom cykling och därtill kopplade infrastrukturella system, säger Martin Larsson.

 

Share This