Collage IoT, histrisk bild, vattenStyrelsen för Mistra InfraMaint har avsatt medel för tre nya projekt inom den pågående programetappen. Där finns allt från möjligheter med AI och IoT, studier av förändrade besluts- och finansieringsmodeller samt analyser av framgångsfaktorer för hållbara VA-verksamheter.

Styrelsen fattade vid sitt möte i november beslut att starta tre nya projekt som kommer att löpa under 2021 och som kommer att ge ytterligare kunskap inom områden som har definierats i samarbete med programledningen.

Ämnena spänner från historiska tillbakablickar till framtida användning av relevanta algoritmer.

De tre projekten blir:

1.13 Metoder för att identifiera läckage i dricksvattennät med hjälp av AI och IoT

Kritiska samhällsinfrastrukturer – som exempelvis VA-nät, vägnät och smarta städer – kan övervakas med IoT-teknik (Internet of Things). Men de enorma datamängderna som uppkommer är svåra att analysera. Artificiell intelligens (AI) möjliggör detta. Men hur kan sådana analyser genomföras, ibland i realtid? Projekt fortsätter att utveckla teorin och algoritmerna för dricksvattennätet.

2.6 Historisk studie av de olika regimer och dominerande modeller för byggande och förvaltning av kommunalt VA respektive gata/väg

Projektet undersöker de längre historiska utvecklingslinjerna kring kommunal infrastruktur. Vilka systembyggare respektive systemförvaltare har agerat i olika faser av utvecklingen? Vilka politiska beslut har format utvecklingen? Har det funnits en svensk modell?

Jämförelser mellan VA och gata/väg blir en viktig del.

2.7 Användning av hållbarhetsindex för utvärdering av kommuners VA-underhåll

Vad gör de VA-organisationer som hamnar på tio-i-topp när det gäller branschorganisationen Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI)? Vilka är framgångsfaktorerna?

Detta kommer projekt 2.7 att studera. Projektet syftar till att identifiera hur de organisationer som lyckats bäst med sitt HBI arbetar med strategisk utveckling.

Alla de tre projekten presenteras på https://mistrainframaint.se/vara-projekt .

Share This