laptop glass of water peopleVilken kompetensbyggnad behövs för omställningen till smartare underhåll? Nu ska programmets roadmap göras färdig! 

Att behovet av information och kompetensutveckling är stort, har varit tydligt i alla diskussioner och intervjuer som gjorts sedan starten av vårt forskningsprogram Mistra InfraMaint.

I ett av de inledande projekten i programmet, 3.1 ”Roadmap för kompetensuppbyggnad”, har det gjorts en kartläggning av vilken kompetens som behövs för att klara omställningen till att arbeta smartare med underhåll av infrastruktur. 

Vad finns i dag?

Vi har också  inventerat vad som idag finns att tillgå i form av kurser och kompetensutveckling och var det ser ut att behövas mer, för att bland annat ge förutsättningar till den utveckling av bättre beslutsunderlag för underhållsplaneringen, som digitalisering kan ge möjligheter till.

Ett antal aktörer, framförallt VA-chefer och gatuchefer men även entreprenörer och konsulter, har intervjuats om situationen. Hur ser den nuvarande kompetensen ut och vilka behov av utvecklad eller ny kompetens ser de inför framtiden?

Färska resultat

Vid workshopen 10 maj presenterades de helt färska resultaten från intervjustudien och det gavs möjlighet att diskutera och komma med input inför slutrapporteringen från projektet.

Målet är att vi, baserat på resultaten så långt, och diskussionerna under dagen, ska sammanställa en plan, en roadmap, för hur vi från forskningsprogrammet ska arbeta vidare och stödja behoven av kompetensutveckling. Både beträffande innehåll, men också hur den bäst ska genomföras.

Share This