Underhåll av infrastruktur är en het fråga

Under 2021 har vi översköljts av webinarier, rapporter och tidningsartiklar som handlar om vikten av underhåll av infrastruktur eller hur eftersatt underhållet är. De kraftiga översvämningarna som drabbade Sverige intensifierade samhällsdebatten ytterligare och det blev uppenbart för många att infrastrukturen måste underhållas bättre för att stå emot de påfrestningar som klimatförändringarna innebär. 

Att underhåll av infrastruktur är en så högaktuell fråga motiverar såklart oss som arbetar i programmet och det skickar också tydliga signaler till samhället om behovet av den forskning som vi bedriver. Det sammantaget leder till att våra resultat blir bättre och att resultaten får större spridning.

Genom Mistra InfraMaint banar vi ny mark då vi skapar vi en forskarmiljö dedikerad till underhåll av infrastruktur. Det innebär att vi utbildar nya forskare inom området, får seniora namnkunniga forskare att förflytta sig mot underhållsforskning och skapar en arena för dialog inom området. I Sverige har forskning om underhåll av infrastruktur varit sällsynt, men nu ser vi att vi börjar bygga upp en kritisk massa av forskare för att forskningsområdet ska bli livskraftigt. Dessa forskare börjar nu leverera resultat i form av vetenskapliga artiklar och rapporter, men än viktigare är att de sprider sin kunskap i samhället. Våra doktorander är en viktig framgångsfaktor i arbetet att bygga kompetens och sprida kunskap i de organisationer de är knutna till. Doktorander och postdoks är därför centrala aktörer i programmets arbete med kompetensöverföring från akademin till kommunerna. Detta gäller inte bara för våra fyra kommundoktorander utan för samtliga elva doktorander och tre postdoks eftersom nästan alla våra projekt bygger på samverkan mellan kommuner och akademin.

Under 2021 startades inte mindre än fem nya projekt upp och nu är det totala antalet projekt inom programmet 25 stycken. De flesta projekten har nu kommit upp i full fart och vi börjar se att vetenskapliga resultat börjar ramla in. Ett betydelsefullt resultat är att ytterligare en av programmets doktorander har disputerat. I april försvarade Carolina Liljenström lyckosamt sin avhandling om livscykelanalyser. Carolina kommer att fortsätta sitt arbete i projektet även efter disputationen.

Vi börjar nu närma oss slutet av programmets första fas. Flera av programmets projekt är dock försenade och för vi ska kunna genomföra en rättvis halvtidsutvärdering har vi i samråd med Mistra beslutat att Fas 1 förlängs med sex månader och avslutas sommaren 2023. Under 2021 har arbetet med planering av programmets andra fas påbörjats, ett arbete som kommer pågå under hela 2022. Målet är att förbereda den kommande halvtidsutvärderingen, som genomförs i början av 2023. Det arbetet innefattar dels att samla in och sammanställa de resultat vi har uppnått inom programmet, dels att inspireras och planera inför framtida forskningsprojekt. Som en del i det arbetet genomförde vi under hösten en seminarieserie som fokuserar på stora utmaningar för kommunal infrastruktur. Arbetet med halvtidsutvärderingen och planeringen av Fas 2 kommer att vara viktiga arbetsuppgifter för vår nya biträdande programchef Magnus Arnell, som ni kan läsa mer om i avsnittet Nyckelhändelser 2021.

Framtiden för Mistra InfraMaint är ljus. Vi har nu de perfekta ingredienserna för att skapa fortsättningen av vårt program med nya forskningsprojekt. Vi har kompetenta forskare med resultat som de kan bygga vidare på, en kunskapsbas att sprida i samhället, engagerade behovsägare, ett allmänintresse samt svåra samhällsutmaningar att tackla. Vi är stolta över det program vi har lyckats bygga så här långt men samtidigt känner vi att detta bara är början och vi längtar efter att få se vad som ligger framför oss.

Lars Marklund
Lars Marklund
Programchef

Nyckelhändelser 2021

Uppsträckta händer

Välbesökt webbinarieserie om framtidens kommunala infrastruktur

Under hösten arrangerades fem webbinarier med olika teman: Befolkningen, klimatet, finansiering, digitalisering och kompetens. Alla finns att se i efterhand här på hemsidan.

Carolina Liljenström

Carolina Liljenström disputerade om LCA i transportinfrastruktur

Ett intressant resultat av hennes forskning är en kartläggning som visar att dagens livscykelanalyser (LCA) sällan väger in framtida klimatförändringar.

Lars Marklund

Många nya videoklipp med mikrolärande

Under året har kunskapsbanken med mikrolärande fyllts på rejält. 26 nya filmer om en rad olika ämnen, såsom asset management, digitalisering och biofilm inom VA finns numera på hemsidan.

Lars Marklund

Magnus Arnell ny biträdande programchef

Magnus är forskare i urbana vattensystem och hållbarhet inom avloppssystem vid RISE och Lunds universitet. Han är också ordförande i VA-kluster Mälardalen och medlem i ett utskott i International Water Association (IWA). Magnus efterträder Gunn-Mari Löfdahl som går i pension.

Många svenska företag oförberedda på vattenleveransavbrott

Verksamheten i företag påverkas i olika omfattning av att inte ha tillgång till vatten. Hotell- och restaurangbranschen påverkas kraftigt redan vid ett oplanerat vattenavbrott på två timmar, visar en studie som gjorts i Mistra InfraMaint. Skogsbruksindustrin är den bransch som klarar sig bäst vid ett avbrott.

I en studie som gjorts i Mistra InfraMaint har 1405 svenska företag inom i princip alla näringsgrenar svarat på en enkät kring sin vattenförsörjning och vattenanvändning. Inte inom någon näringsgren är samtliga företag opåverkade av ett avbrott.

Livsmedelsföretag påverkas mest

Flest svar har kommit in från företag inom tillverkningsindustrin (ca 450) och där är det livsmedelsföretag och kemikalieföretag som påverkas mest.

– Ett avbrott i vattenleveransen kan innebära att man behöver minska ner verksamheten av hygienskäl, inte kan hantera en eventuell brand, inte kan använda en viss typ av säkerhetsutrustning eller för att verksamheten i sig är vattenberoende, säger Josefine Klingberg, projektledare på RISE, som genomfört studien.

Värst för hotell och restauranger

Företagen har själva fått uppskatta hur reducerat deras förädlingsvärde* blir vid avbrott som varar från två timmar till en månad. Hotell och restaurangbranschen faller kraftigt redan efter två timmars oplanerat avbrott och kan då bara upprätthålla 40 procent av sin normala produktion. Skogsbruksindustrin är den bransch som klarar sig bäst vid ett avbrott. Ju längre avbrottet varar, desto färre företag kan återhämta sig direkt.

En majoritet av företagen har inte vidtagit några åtgärder för att minska risken att drabbas av ett vattenavbrott.

Josefine Klingberg, projektledare, RISE.

– Att de inte gjort någonting för att skydda sin verksamhet vid ett vattenavbrott var något som vi anade. Vi hoppas att studien kan få företag att tänka efter kring hur väl förberedda de är på ett vattenavbrott och utifrån det genomföra åtgärder. Borde man skaffa någon form av reservvatten när man vet att man blir väldigt hårt drabbad, eller kan man förlita sig på att någon annan kommer med vatten till en?, säger Josefine Klingberg.

Åtgärder kan förhindra avbrotten

Hon menar att studien kan hjälpa beslutsfattare, både i kommuner och företag, att prioritera mellan åtgärder som kan förhindra avbrotten.

– Några företag har till exempel svarat att de planerat att investera i en alternativ vattenkälla eller i en mer vatteneffektiv teknik.

Resultaten från studien kan också användas som underlag för nödvattenprioritering.

– När det gäller det kan kommuner agera olika. En kommun kanske vill prioritera de som är sårbarast och blir hårdast drabbade, en annan kommun kanske behöver prioritera de som står för stora ekonomiska värden.

Studien har gjorts inom projektet Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd. Studien finansieras även av Svenskt Vatten Utveckling.

*Förädlingsvärde = Värdet av företagets produktion (av varor eller tjänster) minus värdet av insatsvarorna som har använts

Läs rapporten: Värdet av vattenförsörjning

Artikel i tidskriften WATER: The value of water — estimating water-disruption impacts on businesses

Mikrolärande: Värdet av vattenförsörjning

Läs mer om ämnet: 2020 disputerade Karin Sjöstrand med avhandlingen Decision support for sustainable water security. Avhandlingen handlar i stora drag om hur man kan gå tillväga för att avgöra vilken som är den bästa vägen framåt när man vill säkerställa en långsiktigt säker och hållbar vattenförsörjning och vattenanvändning.

Video: När vattentillgången brister. Film om flera metoder som företag kan använda sig av för att skapa en mer hållbar vattenanvändning.

Projekten för forskningen framåt

Projekten inom Mistra InfraMaint utgår från tre tematiska områden: Hållbara beslutstöd baserade på relevanta och objektiva data, Hållbara affärsmodeller och organisationer samt Hållbar kompetensutveckling för att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Hållbara beslutsstöd baserade på relevanta och objektiva data

Inom detta område finns 15 projekt. Flera av dem syftar till att hitta nya lösningar som den digitala utvecklingen möjliggör. En utgångspunkt är att befintliga och nya data samt ny teknik kan användas för att utforma beslutsstödsstrategier och underlätta tillståndsbedömningar.

Flera projekt tar fram verktyg och modeller som kan användas i praktiken, i planerings- och konstruktionsprocesser och för att beräkna livscykelpåverkan. Andra rör handfasta möjligheter som hur realtidsapplikationer och virtuell verklighet kan effektivisera underhåll i glesbygd och hur kameror och sensorer kan minska tillskottsvattnet i avloppsnätet, identifiera de svaga punkterna i dricksvattenledningar eller i det kommunala gatunätet.

A young Asian engineer is inspecting a large sewer that is buried underground at a construction site. The excavator is empty the water pipe.

Projekten i temaområdet:

1.1 Beslutsstödsstrategier för infrastrukturägare

1.1b Drönarinspektioner och automatisk skadedetektering

1.2a Biofilmstillväxt och biostabilitet i dricksvattennätet 

1.2b Färdplan för digitalisering av VA-organisationer

1.3 Betong och stål i byggnadsstrukturer – Förväntad livslängd för underhåll

1.5 Förbättra underhållet av dricksvattennät

1.6 a Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut I

1.6 b Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut II

1.7 Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-ledningsnät

1.8 Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiva data

1.9 Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor

1.10 Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd

1.11 Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll

1.12 Hållbar analys för smart underhåll

1.13 Metoder att identifiera läckage i dricksvattennät med hjälp av AI och IoT

Hållbara affärsmodeller och organisationer

studying

Sju projekt har fokus på affärsmodeller, strategisk styrning och hur upphandling kan bidra till innovationer.

De behövs eftersom svenska kommuner, trots hållbarhetsfokus, ofta har misslyckats med att utveckla strategier och planer för att förvalta sina anläggningstillgångar.

Ett av projekten har uppdraget att samordna och integrera resultaten från andra delprojekt. Syftet är att skapa ett ramverk som både små och stora kommuner kan använda.

Projekten i temaområdet:

2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur
2.2 Upphandlingsarena
2.3 Styrning och organisation av infrastrukturförvaltning i ett livscykelanalysperspektiv
2.4 Hantering av policymisslyckanden rörande anläggningstillgångar

2.5 Syntes av resultaten till ett ramverk
2.6 Historisk studie av regimer och dominerande modeller för byggande och förvaltning av kommunalt VA respektive gata / väg
2.7 Användning av hållbarhetsindex för utvärdering av kommuners VA-underhåll

Hållbar kompetensutveckling för att säkra framtidens kompetensförsörjning

 

Kompetensbehovet är stort inom förvaltningen av infrastruktur, både för att hantera nya krav och nya möjligheter och på många håll även en stor underhållsskuld. Det lyfts fram tydligt i dialogen med såväl enskilda förvaltningar som branschorganisationer.

Från forskningsprogrammet kommer vi att bidra med engagerade forskare, men vi vill även bidra löpande under programperioden. Vi gör det genom mikroIärande, genom material som Arbetsboken för tillgångsförvaltning och under 2022 hoppas vi också kunna starta upp samverkansprojekt.

 

Working with coffeemug

Projekten i temaområdet:

3.1 a Roadmap för kompetensuppbyggnad I

3.1 b Roadmap för kompetensuppbyggnad II

3.2 Utbildningsmaterial och kurser

3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

Mistra InfraMaint – från idé till verklig nytta

Gunn-Mari Löfdahl sammanfattar arbetet hittills

Fem år redan – och så bra det blivit! Tiden går fort när man har roligt sägs det ju och det har det gjort här, för det var faktiskt redan 2017 som det började.

Det var då som Mistra lät IQ Samhällsbyggnad genomföra en förstudie om läget för underhållet av våra infrastrukturer och potentialen i att ta stöd av bland annat digitalisering. Syftet var att effektivisera och på sikt minska underhållsskulden inom främst VA och gata/väg, dvs infrastrukturer under kommunalt ansvar. Hjärtefrågor för oss på RISE och inte minst för Annika Malm som Sveriges enda doktor inom distributionsnät för vatten.

Redan före sommaren skickade vi ut inbjudan till en workshop, till både ledande forskare och behovsägare, och den 4:e september 2017 träffades vi i Göteborg. Efter engagerade diskussioner under workshopen följde sedan några intensiva månader där Annika och jag jobbade tight tillsammans och med våra nätverk av intressenter för att sätta samman en ansökan. Det är ju inte vilken ansökan som helst till ett Mistra program, där alla delprojekt, leverabler, parter och finansiering ska vara klara och i detalj specificerade, tillsammans med bland annat beskrivning av det aktuella forskningsläget och den tilltänkta organisationen.

Men så bra det blev! Ja, först fick vi ju grön flagg för själva ansökan, puh, i kvalificerad konkurrens. Vår valda inriktning kändes så helt rätt; att samla ett kluster av både etablerade och nya forskare, där de nya i så stor utsträckning som möjligt handlade om kommundoktorander. Detta med att arbeta med forskningen nära och inom verksamheterna såg vi nämligen som en nyckelfråga. Dels för att nå praktiskt tillämpliga resultat, dels för att minimera startsträckan till tillämpning och inte minst för den nytta som doktoranderna gör genom att visa vilket intressant och givande område som underhåll av infrastruktur är att arbeta med. Och det bästa av allt; våra parter inom både förvaltningarna och högskolorna lyckades sedan rekrytera ett gäng av helt fantastiska doktorander.

Utmaningar då? Ja visst har vi haft sådana, inte minst detta med rekryteringen och uppstarten av doktorandprojekten som tog betydligt mer tid än vi hoppades på. Sedan har vi haft en del händelser som påverkat tidsplaneringen, allt ifrån barnledigheter till pandemin. Men samtidigt har mycket åstadkommits och mycket av det ser du nu i den aktuella årsrapporten och även i de från 2020 och 2019. Själv brinner jag bland annat för lärande och där har vi ju jobbat en hel del med Mikrolärande. Hittills har vi publicerat ett 40-tal YouTubefilmer. Metoden har dessutom spridit sig som ringar på vattnet så nu pratar många fler om mikrolärande som en bra metod. Superkul, och bidragen fortsätter att produceras, spridas och komma till nytta.

Men mest spännande är det att blicka framåt! Nu när jag går i pension känns det riktigt bra att få lämna över stafettpinnen till en så engagerad kraft som Magnus Arnell, som nu axlat rollen som biträdande programchef. Jag tror att vi alla är överens om att området underhåll av infrastruktur är superviktigt och nu gäller det ju bland annat att planera och jobba för en andra programperiod. Från ”bänken” håller jag alla tummar!

 

Gunn-Mari Löfdahl

Gunn-Mari Löfdahl
Biträdande programchef

2019-2021

Mistra InfraMaints Mikrolärande

En kunskapsbank öppen för alla

Under 2021 intensifierades arbetet med att producera mikrolärande för att sprida kunskap till områdets aktörer. 26 nya filmer publicerades inom en rad olika områden.

Lars Marklund

Biofilm inom VA

Ebba Gröndahl, NSVA

Workshop med arbetsbok för självskattning av tillgångsförvaltning

Lars Marklund

Asset management i enlighet med god ekonomisk hushållning

Lars Marklund

Tillgångsförvaltning / Asset management bland annat enligt ISO 55000

Sopsaltningsfordon på cykelväg

Sopsaltning – en metod för vinterväghållning

Lars Marklund

Digitalisering av vattensektorn

Det kommer mera! Detta händer under 2022

Ny etapp på gång

Vad ska Mistra InfraMaint forska om de kommande åren? Det arbetet har inletts och kommer att intensifieras under 2022. I december planerar vi att lämna in en ansökan för Fas 2 av programmet.

Nyhetsbrev 4 2019

Doktorandträffar och årsmöte

Det händer mycket i Mistra InfraMaint under 2022. Under både vår och höst blir det doktorandträffar och i oktober är det årsmöte. Vi hoppas att vi i år kan träffas fysiskt.

blått vatten

Flera licenciatuppsatser på gång

Flera av doktoranderna inom programmet kommer att presentera sina licenciatuppsater under 2022: Amjad Afridi, Amelie Bennich (halvtidsseminarium), Martin Larsson, Roya Meydani och Anna Ohlin Saletti.

blått vatten

Matchmaking

Under 2022 satsar Mistra InfraMaint på matchmakingevent. Vi återkommer med datum och möjlighet att anmäla sig till träffarna.

Mistra InfraMaint i siffror

Mistra
InfraMaint
i siffror

Budget MSEK

Universitet

Programår

Kommuner, förvaltningar & bolag

Doktorander

Forskningsinstitut

Till programmet har vi också knutit ett flertal parter från industri, entreprenad, konsulter och nationella och internationella nätverk.

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, är huvudfinansiären för forskningsprogrammet Mistra InfraMaint och bidrar med 49 av de 80 miljonerna som finns i programmets budget.

Projektets parter och deltagande organisationer, inte minst de kommuner och kommunala organisationer som anställer doktorander, står för en stor del av den övriga finansieringen.

Svenskt Vatten har gått in med 3 miljoner kronor. Den satsningen är kopplad till projekt som fokuserar på VA-frågor.

En förteckning över alla deltagande programparter hittar du här: https://mistrainframaint.se/partners-konsortium/

Publikationer 2021

Programmets rapporter

 

Årsrapport 2020. Mistra InfraMaint rapport 2021:01. Författare: Ljung, M., programledningen. (2021)

Externa rapporter där programmet medverkar

Framförhållning behövs för strategisk utveckling av huvudmännens anläggningstillgångar – utkast till ett manifest Författare: Kenneth M Persson, Tommy Giertz, Ingemar Clementson, Johanna Sörensen. Vatten – Journal of Water Management and Research (2021)

WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn. Författare: Sjöstrand, K., Lindhe, A., Rosén, L. SVU-Rapport. (2021)

Byggtrafik i Göteborg. Planering och genomförande för ökad säkerhet för cyklister och fotgängare. Författare: Niska, A., Karlström, J. och Eriksson, J. VTI rapport 1094, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. (2021)

Smart Water Meters in Swedish Households: The Enablers and Barriers for a Large-Scale Implementation. Författare: Ekström, E., Sivadasan, S. Examensarbete (2021)

Life cycle assessment of transport systems and transport infrastructure : Investigating methodological approaches and quantifying impacts at project and network levels. Författare:  Liljenström, C. KTH doktorsavhandling (2021)

Infiltration and inflow to wastewatersystems – A litteratur review on risk management and decision support. Författare: Ohlin Saletti, A. Litteraturstudie, Chalmers (2021)

Ensuring Safety and Security in the Era of Digital Water: A qualitative study on the implications following the digital transformation of the Swedish water industry. Författare: Bjärkeby, S., Värnlund, F. Examensarbete (2021)

Vetenskapliga artiklar

A Sustainability Index within Water and Wastewater Management in Sweden: An Evaluation of Eight Case Studies. Författare: Nasik Najar, Kenneth M Persson. Water 2021 13(14), ISSN: 2073-4441 (2021)

Framework for Risk-Based Decision Support on Infiltration and Inflow to Wastewater Systems. Författare: Anna Ohlin Saletti, Lars Rosén, Andreas Lindhe. Water 2021, 13(17) (2021)

Konferensbidrag

Tillskottsvatten i Göteborg. Författare: Blom, L., Ohlin Saletti, A. Konferens: Svenskt Vattens Rörnät och klimatkonferens. (2021)

Presenting a framework for risk management and decision support for infitration and inflow to wastewater systems – Poster presentation. Författare: Ohlin Saletti, A., Rosén L., Lindhe, A., Blom, L., Wilson, A. Konferens: IWA Digital congress (2021)

Managing infiltration and inflow to wastewater systems – Key aspects in a risk-based approach. Författare: Ohlin Saletti, A., Rosén L., Lindhe, A., Blom, L., Nivert, G. Konferens: Nordiwa 2021 Digital conference & exhibition (2021)

Workshoppar

Cyklister är mjuka, skyltar är hårda Arrangör: Cykelcentrum i samarbete med Vätternrundan och Folksam, Anna Niska (1.9). (100), 2021-03-09. (2021)

Applying life cycle thinking when assessing climate impact of the Swedish transport system Författare: Liljenström, C., Björklund, A. & Toller, S. (projekt 1.11). Deltagande organisationer: KTH, Trafikverket. Arrangeras av Swedish Life Cycle Center, 2021-03-10. (2021)

Vi är programledningen

Lars Marklund

Lars Marklund

Programchef

Senior forskare RISE

lars.marklund@ri.se
+46 708 79 70 99

Magnus Arnell

Magnus Arnell

Biträdande programchef

David Nilsson

David Nilsson

Docent Historiska studier

Koordinator KTH

david.nilsson@abe.kth.se

+46 8 790 87 42

Profilsida KTH

Robert Jonsson

Robert Jonsson

Biträdande universitetslektor

Linköpings universitet

robert.jonsson@liu.se

+46 11 36 31 26

Profilsida LiU

Kenneth M Persson

Kenneth M Persson

Professor

Koordinator LTH, SWR

Kenneth.persson@sydvatten.se

+46 105 15 10 40

Profilsida LTH

Mats Engwall

Mats Engwall

Specialområde Innovation och affärsmodeller

Professor KTH

mats.engwall@indek.kth.se

+46 8 790 61 16

Profilsida KTH

Anita Ihs

Anita Ihs

Forskningschef infrastruktur

Koordinator VTI

anita.ihs@vti.se

+46 13 20 40 31

Profilsida VTI

Daniel Hellström

Daniel Hellström

Chef kvalitet och utveckling

Norrvatten

daniel.hellstrom@norrvatten.se

+46 8 505 254 41

Bengisu Fries

Bengisu Fries

Projektcontroller

RISE Research Institutes of Sweden

bengisu.fries@ri.se

+46 10 516 55 13

Angelica Afzelius

Angelica Afzelius

Programkommunikatör

RISE Research Institutes of Sweden

angelica.afzelius@ri.se

+46 10 516 67 39

Vi är programstyrelsen

Kristina Gabrielii

Kristina Gabrielii

Programordförande

Seniorkonsult Gabrielii Development
kristina@gabrieliidevelopment.se
Thomas Bergholm

Thomas Bergholm

Styrelseledamot

Teknisk direktör, Jönköpings kommun
thomas.bergholm@jonkoping.se

 

Charlotte Brogren

Charlotte Brogren

Styrelseledamot

Åsa Romson

Åsa Romson

Styrelseledamot

Forskare IVL Svenska Miljöinstitutet
asa.romson@ivl.se
Martine Christensen Odenhall

Martine Christensen Odenhall

Styrelseledamot

Patrik Groth

Patrik Groth

Styrelseledamot

Avdelningschef Anläggning och Geoteknik, Skanska Teknik
patrik.groth@skanska.se
Håkan Äijä

Håkan Äijä

Tf bitr Chef Verksamhetsområde Underhåll, Trafikverket

Share This