Hoppa till innehåll

Om oss

Vi möter framtidens utmaningar

Infrastrukturens andel av kommunala investeringar är betydande. Ändå behöver investeringarna öka, framför allt inom vatten, avlopp och väg.

Mistra InfraMaint är ett forskningsprogram där forskare och kommuner tillsammans tar fram verktyg för beslutsstöd, bättre processer och smartare kommunal organisation.

De kommande 20 åren behöver VA-investeringarna vara 35 procent högre än i dag för att inte försämra statusen. Nästan en femtedel av det kommunala väg- och cykelvägnätet behöver åtgärdas direkt. Så ser det ut för Sverige som helhet. Hur ser det ut hos er?

Sanningen är att många kommuner inte vet hur stora behoven är. Det saknas analyser, förnyelseplaner och ekonomisk framförhållning för investeringar. Dessutom är det ovanligt med beskrivningar av förvaltning och utveckling av VA-anläggningar i både budgetar och årsredovisningar.

Framför allt är det ovanligt med beskrivningar av status och underhåll. Och när informationen saknas – hur ska politikerna kunna fatta rätt beslut?


Svårt att få genomslag

Vård, skola och omsorg är väljarnas viktigaste frågor och därmed också de frågor som hamnar i fokus för debatter och åtgärdspaket. Politiker och bolag som förvaltar infrastruktur får inte samma genomslag trots att det handlar om livsviktiga funktioner.

De senaste åren har dock flera faktorer bidragit till att sätta ljuset på det eftersatta underhållet av vår infrastruktur: klimatförändringarna leder till extremväder med bland annat översvämningar och skred som följd, och pekar på vikten av klimatanpassning av vår infrastruktur, det säkerhetspolitiska läget i Europa aktualiserar frågan om beredskap och hur väl våra mest basala funktioner klarar av att leverera i en stressad situation och den kärva ekonomin väcker diskussioner om resursfördelning och satsningar på underhåll.

Att tänka rätt

Kloka prioriteringar kräver att man får med hela det långa livscykelperspektivet i avvägningar kring nya investeringar. Det handlar inte alltid om att bygga nytt och byta hela system. Det kan vara mer hållbart att laga på de mest kritiska ställena. Detta är en del av smart underhåll.

Inom Mistra InfraMaint bygger vi ett nytt forskningsområde med kunskap, forskare, kommundoktorander, experter och aktiva organisationer och kommuner som prövar, utvärderar och går i bräschen för ett nytt sätt att tänka kring hållbar tillgångsförvaltning av infrastruktur.

Vi bidrar till hållbara affärsmodeller och organisationer samt kompetensutveckling och kapacitetsbyggande. Här skapas kapacitet för smartare organisationer – som kan förstå möjligheter och implementera nya metoder men samtidigt vara medvetna om risker och fatta kloka beslut genom innovativa teknologier, modeller och strategier för att optimera infrastrukturens funktion.

Vårt arbete hittills

2023 nåddes ett första etappmål på resan mot robust, resilient och hållbar infrastruktur. Fas 1 är avklarad och vi är nu inne i den andra och sista fasen av vårt program.

Under resans gång har en bild framträtt allt tydligare – enbart pengar kommer inte att räcka för att komma till rätta med problemen utan det behövs kompetensutveckling, kapacitetsökning och digitala verktyg. För att lyckas måste vi samarbeta och samverka. Vi måste lyfta blicken från reaktivt underhåll av enskilda delar till systematisk infrastrukturomsorg.

Asset Management – förvaltning av tillgångar

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Det omfattar ett stort antal kompetensområden, processer, verktyg och information som alla ska samverka. Att fatta rätt beslut, från de dagliga till de strategiska, är en komplex verklighet. Det behövs planering och bra verktyg för att se till att det fungerar operativt, taktiskt och strategiskt på bästa sätt.

Under fas 2 kommer vi att arbeta vidare för att möjliggöra en infrastruktur som är hållbar idag och användbar även för framtida generationer. Häng med!

Våra projekt
Projekten inom Mistra InfraMaint utgår från tre tematiska områden:

 

  • Hållbara beslutstöd baserade på relevanta och objektiva data
  • Hållbara affärsmodeller och organisationer
  • Hållbar kompetensutveckling för att säkra framtidens kompetensförsörjning

Läs mer om projekten här.

Fakta Mistra InfraMaint

Mistra InfraMaint är ett forskningsprogram kring hur kommunala processer och kommunal organisation kan utvecklas för att på bästa sätt möta de stora investeringsbehov som samhället står inför. En viktig del av programmet är att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger, att finna former för hur man kan använda ny och befintlig data i underhållssystemen för att göra rätt prioriteringar.

  • Mistra InfraMaint är ett forskningsprogram som inleddes i oktober 2018.
  • Fas 1 gick i mål i juni 2023 och fas 2 startades upp direkt därpå.
  • Programmet leds av RISE Research Institutes of Sweden.
  • Huvudfinansiär är Mistra Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.
  • Den totala budgeten är 80 miljoner kronor.
  • Bland parterna ingår Chalmers, Linköpings universitet, VTI, Lunds tekniska högskola, Sweden Water Research, KTH Kungliga tekniska högskolan, IQ Samhällsbyggnad, NTNU, Sintef samt en rad kommunala och statliga samarbetsparter liksom parter från industrin, entreprenörer och konsulter.
  • Doktorander som finns på plats ute i kommunerna är en av sakerna som gör Mistra InfraMaint till ett annorlunda forskningsprogram. Minst ett tiotal doktorander ska rekryteras till programmets forskning. Genom att de finns nära  vardagsverksamheten banas vägar mellan forskning och akademi till praktik.