Publikationer

Mätning av måluppfyllnad av Mistra InfraMaint - Utvärdering efter två år

Rapport 2021:03

Forskningsprogrammet har sex övergripande målsättningar som vi vill nå inom åtta år. För att bedöma om vi når målen vill vi mäta måluppfyllnad med relevanta mått. Denna utvärdering av de första två åren har genomförts av Kristina Karlsson, RISE.

 

Workshop självskattning av arbetet med tillgångsförvaltning, NSVA

Rapport 2020:04

NSVA har både bidragit med mikrolärande (se videon på YouTube) och med en rapport som visar resultatet och erfarenheterna från den workshop som de genomförde under ledning av våra doktorander Ebba Gröndahl och Martin Bjarke.

 

Arbetsbok för självskattning

Rapport 2020:02

Tillgångsförvalning inom VA ”Asset Management”.

Mistra InfraMaint har tagit fram ett diskussionsstöd i form av en arbetsbok för självskattning. Till skriften hör en excelfil som du hittar här.

Tillgångshantering i offentlig sektor

Rapport 2019:05

Utmaningarna i att överbrygga gapet mellan nuvarande metoder och best practice.

En fallstudie i utmaningarna inför implementering av en tillgångshanteringsmodell – ett examensarbete inom ramen för projekt 2.1.

 

Roadmap Kompetensutveckling - summering

Rapport 2019:04

En framgångsfaktor för Mistra InfraMaint är att intressenterna utvecklar en långsiktig förmåga att ta till sig och tillämpa ny kunskap.

Roadmapen är programmets plan för att utveckla och stärka behovsägarnas kompetens.

Årsrapporter

Årsrapport 2020

Mistra InfraMaints årsrapport

Årsrapport 2020 visar flera exempel på intressant forskning inom programmet. ”Underhållet av vår infrastruktur är samhällsviktigt” konstaterar ledningen i förordet.

Vi har valt att i första hand göra årsrapporten digital. Klicka här så kommer du dit. Vill du hellre – eller även – printa ut finns den som pdf här.

 

Årsrapport 2019

Mistra InfraMaints årsrapport

Årsrapport 2019 täcker in hela första perioden för programmet, från kickoffen i oktober 2018 till december 2019.

Vi har valt att göra årsrapporten digital. Klicka här så kommer du dit. Vill du hellre – eller även – printa ut finns den som pdf här.

 

Vetenskapliga artiklar

Engaging stakeholders for improved IAM implementation

Författare: Malm, A., Löfdahl, G-M.

Water Practice & Technology 2020. (2020)

 

 

Coordinating maintenance windows and train traffic: a case study

Författare: Lidén,T.

Public Transport, ISSN 1866-749X, E-ISSN 1613-7159. (2020)

 

 

Capacity in municipalities: Infrastructures, maintenance debts, and ways of overcoming a run-to-failure mentality.

Författare: Alm, J., Paulsson, A., & Jonsson, R.

Local Economy 2020. (2020)

 

 

 

Estimating the marginal costs of road wear

Författare: Nilsson, J-E., Svensson, K., Haraldsson, M.

Transportation Research Part A: Policy and Practice, ISSN 0965-8564, E-ISSN 1879-2375, Vol. 139, s. 455-471. (2020)

 

 

Understanding Long-Term Policy Failures in Shrinking Municipalities: Examples from Water Management System in Sweden

Författare: Syssner, J., Jonsson, R.

Scandinavian Journal of Public Administration, Vol. 24 , s. 3-19 2020. (2020)

 

 

The marginal cost of track renewals in the Swedish railway network: Using data to compare methods

Författare: Odolinski, K., Yarmukhamedov, S., Haraldsson, M.

Economics of Transportation, ISSN 2212-0122, E-ISSN 2212-0130, Vol. 22, artikel-id 100170. (2020)

 

 

Evaluation of uncertainty on Shore hardness measurements of tyre treads and implications to tyre/road noise measurements with the Close Proximity method

Författare: Vieira T.m, Lundberg J., Eriksson O. Elsevier B.V. , 2020.

Vol. 162, artikel-id 107882. (2020)

 

 

Simulated single-bicycle crashes in the VTI crash safety laboratory.

Författare: Niska, A., & Wenäll, J.

Traffic Injury Prevention (2019)

 

 

Externa rapporter där programmet medverkar

 
2021

Kretslopp och förvaltning för hållbar vattenförsörjning. IVA Författare: Kenneth M. Persson mfl (2021)

 

Agenda för hållbar vattenförsörjning. IVA Författare: Kenneth M. Persson mfl (2021)

 
 
2020

Luft- och vattenspolning – En utvärdering av dess effekt på vattenkvalitet. Författare: Bondeson, A., LUP. Examensarbete. (2020)

Objektiv mätning av ytskador och sprickor i väg-ytan: vägytemätning med skannande laserteknik. Författare Lundberg, T., Glantz C., Wahlman T., Andrén P. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut. (2020)

Krav på belagda väg-, cykel- och gångbanors friktionsegenskaper vid barmarksförhållanden: Underlag och rekommendationer. Författare: Sjögren L., Niska A., Hjorth M., Andrén P. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut. (2020)

Metodbeskrivning för handdragen friktionsmätare: bestämning av friktion med en dynamisk mätmetod på cykel- och gångvägar samt vägmarkeringsytor. Författare: Sjögren L. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut. (2020)

Performance requirements in design-build contracts: development of a risk assessment model. Författare: Mirzadeh I., Eriksson O., Lundström R. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut. (2020)

When should infrastructure assets be renewed?: the economic impact of cumulative tonnes on railway infrastructure. Författare: Nilsson, J-E., Odolinski, K. Working papers in transport economics; 2020:4. (2020)

Railway line capacity utilisation and its impact on renewal costs. Författare: Odolinski, K., Lidén T. Working Papers, Swedish National Road & Transport Research Institute. (2020)

Kartläggning av personal med järnvägsspecifik kompetens knuten till svensk infrastruktur för spårburen trafik: delrapport 2 av 3 i projektet ”Prognosmodell för framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik”. Författare: Svanberg, L., Sedehi Zadeh, N., Hedström, R., Torstensson, P. VTI notat 28-2019. (2020)

Prognos över framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik: delrapport 3 av 3 i projektet ”Prognosmodell för framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik”. Författare: Torstensson, P., Hedström , R., Svanberg, L., Sedehi Zadeh, N. VTI rapport, ISSN 0347-6030; 1035. (2020)

Samband mellan vägytans kvalitet och fordonshastigheter. Författare: Odolinski, K., Nilsson, J-E. VTI Working Paper 2020:5. (2020)

When should infrastructure assets be renewed?: the economic impact of cumulative tonnes on railway infrastructure. Författare: Nilsson, J-E., Odolinski, K. Working Papers in Transport Economics 2020:4. (2020)

Orsaker till halka på cykelvägar och beläggningens inverkan. En beskrivning av kunskapsläget. Författare: Hellman, F., Niska, A. och Blomqvist, G. VTI notat – Linköping, Statens väg- och transportforskningsinstitut. (2019)

The importance of research for green recovery and sustainable transformation – interviews with Mistra Programme Directors spring 2020. Författare: Löfdahl, G-M. Video from Mistra.org. (2020)

 
2019

Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar?  Författare: Robert Jonsson, Anna Thomasson. Svenskt Vatten Utveckling rapport 2019-6.

Att sänka cyklisters hastighet på cykelbanor: acceptans, konsekvenser och förutsättningar.  Författare:  Stigell, E., Niska, A., Collander, C., Eriksson, J., & Annika, N. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2019).

Cykelcentrum för långsiktighet och excellens: redovisning av regeringsuppdrag. Författare: Niska, A. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2018).

Cykelvägars friktion: mätningar i fält i jämförelse med cykeldäcks friktion på olika underlag i VTI:s däckprovningsanläggning.  Författare:  Niska, A., Blomqvist, G., & Hjort, M. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2018).

Effektsamband mellan infrastruktur och cykling: en kunskapssammanställning.  Författare: Wehtje, P., Andersson, J., & Niska, A.  VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2018).

En modell för säker cykling.  Författare:  Wallén Warner, H., Niska, A., Forward, S., Björklund, G., Eriksson, J., Kircher, K., … Nygårdhs, S. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2018).

Enhetlig metod för cykelflödesmätningar: en förberedande studie.  Författare: Eriksson, J., Forsman, Å., Niska, A., & Karlström, J.  VTI notat – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2019).

Framtidens hållbara va-ledningssystem.  Författare:  Helena Mårtensson, Annika Malm, Bror Sederholm, Jan Henrik Sällström, Jan Trägårdh, RISE Research Institutes of Sweden. Svenskt Vatten Utveckling rapport 2018-10.

Framtidens smarta VA-ledningsnät – lägesrapport.  Annika Malm, Helena Mårtensson och Katrin Persson, RISE Research Institutes of Sweden. Svenskt Vatten Utveckling rapport 2019-07.

Friktions- och texturutveckling på nya beläggningar.  Författare:  Arvidsson, A. K., Lundberg, T., Kalman, B., Ekström, C., Cruz del Aguila, F., & Eriksson, O. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2019).

Kontroll och uppföljning av entreprenader – del 1, dagens krav och metoder : Vägytemätning med mätbil. Författare: Lundberg, T., Glantz, C., & Göransson, N.-G. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2019).

Kontroll och uppföljning av entreprenader – del 2, tillståndsutveckling, mätfel och risker: Vägytemätning med mätbil .  Författare:  Lundberg, T., Eriksson, O., & Glantz, C. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2019).

Mätning av cykeldäcks friktionsegenskaper som underlag för simuleringsstudier.  Författare: Hjort, M., & Niska, A. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2018).

New technology for road surface measurement : transverse profile and rut depth.  Författare:  Lundberg, T., Andrén, P., Wahlman, T., Eriksson, O., Sjögren, L., & Ekdahl, P. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2018).

Ny teknik för vägytemätning : tvärprofil och spårdjup.  Författare: Lundberg, T., Andrén, P., Wahlman, T., Eriksson, O., Sjögren, L., & Ekdahl, P. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2018).

Optidrift : optimerad vinter- och barmarksdrift för bättre luftkvalitet.  Författare: Gustafsson, M., Blomqvist, G., Järlskog, I., Lundberg, J., Niska, A., Janhäll, S., … Johansson, C. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2019).

Orsaker till halka på cykelvägar och beläggningens inverkan: en beskrivning av kunskapsläget.  Författare: Hellman, F., P. VTI notat –  Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2018).

Prioriterade nyckeltal för VA-verksamheten.  Författare: Annika Malm, RISE, Gilbert Svensson, RISE/Vattenforum, Mia Bondelind, Chalmers och Peter Balmér, VA-strategi. Svenskt Vatten Utveckling rapport 2018-6.

Rapportering till VA-databaser vid driftstörningar − med förslag till kodlista.  Författare: Mathias von Scherling, Annika Malm, Helene Sörelius, RISE. Svenskt Vatten Utveckling rapport 2019-10.

Sopsaltning av cykelvägar i teori och praktik : erfarenheter från utvärderingar i svenska kommuner.  Författare: Niska, A., & Blomqvist, G. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2019).

Sopsaltningens effekt på cykeltrafiken : en analys av cykelflöden och olyckor i Stockholm.  Författare: Niska, A., Eriksson, J., & Taavo, E. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2019).

Utförandets inverkan på hållbarhet för beläggningslager. Författare: Said, S. F., Lundberg, T., Rahman, S., Carlsson, H., McGarvey, T., Ahmed, A., & Enocksson, C.-G. VTI rapport – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2019).

Utvärdering av gummiasfalt: provväg E22 Mönsterås  etapp 1.  Författare: Ahmed, A., Carlsson, H., & Lundberg, T. VTI notat – Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (2019).

Vattenförluster från ledningsnätet – beräkningsverktyg för en hållbar nivå. Författare: Annika Malm, Linnéa Axell, RISE Research Institutes of Sweden, Gilbert Svensson, Vattenforum, Jon Røstum, Powel AS. Svenskt Vatten Utveckling rapport 2019-17

Share This