Hoppa till innehåll

1.11 Livscykelbedömning vid planering av transportsystem

Utmaning

Minskad klimatpåverkan från transportsektorn är en av de största utmaningarna för att nå klimatmålen. Globalt står transportsektorn för ungefär en fjärdedel av energirelaterade växthusgasemissioner.

Planerade byggprojekt kommer att kräva underhåll
i många år framöver. Det krävs därför att intressenter identifierar möjligheter att minska klimatpåverkan och resursanvändning från underhåll av infrastrukturen under hela livscykeln. Livscykelanalys (LCA) kan använ- das i flera steg av beslutsfattandet för att planera både utsläpp- och energieffektivt.

Lösning

Inom projektet har tre artiklar publicerats som tillsammans bidrar till att uppfylla syftet om att bidra med kunskap om transportsystemens klimatpåverkan och energianvändning.

1. Metod för att beräkna klimatpåverkan och energianvändning på årsbasis av svensktransportinfrastruktur på en nätverksnivå
2. Utvidgning av 1 med utökade systemgränser. Inrikes och utrikes godstransport och personresor inkluderades.

3. Livscykelanalyser som beslutsunderlag vid val av vägkorridor på projektnivå, fokus datainventering och relevans av resultat för beslutsfattning.

Samhällspåverkan

  1. Det finns stora möjligheter att minska livscykelpåverkan vid infrastrukturprojekt.
  2. LCA kan vara ett verktyg för att möjliggöra systematiskt arbete med utsläpp- och energieffektivitet vid projektering
    i transportsektorn.