Hoppa till innehåll

Resan mot hållbar tillgångsförvaltning görs bäst tillsammans

I Mistra InfraMaint omvandlar vi information till kunskap, bland annat med hjälp av mikroläranden och samverkansprojekt. Under våren 2023 slutförde vi vårt första, unika samverkansprojekt – med riktigt gott resultat.

Under fas 1  av Mistra InfraMaint genomfördes ett samverkansprojekt på temat Smart underhåll inom VA, där fem kommunala VA-verksamheter träffades regelbundet under sex månader, både fysiskt och digitalt. På träffarna hölls presentationer från experter, diskussioner och samverkansövningar. Deltagarna hade under hela projektets gång tillgång till en kurssida där de kunde hitta referenslitteratur och ta del av föreläsningar igen.

Louise Rosqvist och Mats Jansson från Nacka Vatten och Avfall var två av deltagarna, deras organisation medverkade både som deltagare i samverkansprojektet och som fallstudieobjekt vid en doktorandträff.

Vad var ”första” steget för er organisation på tillgångsförvaltningsresan?
– Nacka Vatten och Avfall kom först i kontakt med till- gångsförvaltning genom deltagande i ett projekt som genomfördes 2019 av Svenskt Vatten Utveckling (SVU). Under SVU-projektet gjordes en första självskattning och gap-analys om hur vi som bolag stod oss gentemot standarden. Därefter genomfördes en förstudie av hur implementering av tillgångsförvaltning skulle kunna genomföras på bolaget, i samband med detta utbildades arbetsgruppen samt delar av ledningen i grundläggande tillgångsförvaltning. I mars 2022 påbörjades ett implementeringsprojekt och under hösten 2022 gjordes en storsatsning genom att utbilda nyckelpersoner och intressenter från samtliga avdelningar på bolaget.

Vill ni berätta om ert deltagande i programmet och hur det påverkat er tillgångsförvaltningsresa så här långt?
– Deltagandet i samverkansprojektet och kontakten med Mistra InfraMaint har öppnat upp värdefulla kontaktvägar, både mot andra VA-bolag och forskningsvärlden gällande frågor kopplat till tillgångsförvaltning men även under processer såsom underhållsarbete, riskvärdering och kompetensförsörjning. Deltagandet på doktorandträffen gav oss värdefull feedback på arbetet vi utfört och en möjlighet för oss själva att reflektera och utmana vårt synsätt gällande utmaningar och möjliga vägar framåt.