Hoppa till innehåll

Vad ligger bakom ett framgångsrikt hållbarhetsarbete? Ny avhandling till hjälp för VA-organisationer

Vilka framgångsfaktorer finns hos de kommuner och VA-organisationer som lyckas väl i sitt hållbarhetsarbete? 
Vår doktorand Nasik Najar har disputerat, och i hennes avhandling finns flera användbara resultat – både för de kommuner som har kommit långt i sitt hållbarhetsområde och dem som behöver bli bättre. 

Hållbarhetsindex (HBI) är ett verktyg framtaget av Svenskt Vatten för att utvärdera långsiktig hållbarhet inom kommunal VA-verksamhet. Verktyget har använts sedan 2014, och med hjälp av det kan man konstatera att det finns utmaningar för de svenska VA-verksamheterna, inte minst inom områdena långsiktig planering, klimatanpassning och anläggningarnas status.

Nasik Najar

Nasik Najar

– Dessa utmaningar är stora, men det finns alltid någon av Sveriges kommuner eller VA-organisationer som klarat av dem. Jag ville undersöka de organisationer som lyckats väl på de här områdena – varför och hur de lyckades, hur de har hanterat utmaningarna och inspirera andra VA-verksamheter som vill förbättra sina resultat enligt Hållbarhetsindex, säger Nasik Najar, som i maj doktorerade vid Lunds Universitet med avhandlingen Efficient Management of Water Utilities : Sustainability Analysis of Swedish Performance, delfinansierad av Mistra InfraMaint.

Flera viktiga slutsatser
Nasik Najar kunde med hjälp av fyra större studier dra en rad slutsatser kring vad som kännetecknar en kommun som lyckats väl. En tydlig framgångsfaktor ligger i ledarskapet – en drivande och visionär chef gör stor skillnad.
Det visade sig även att små kommuner, som Arvika, Ronneby eller Ängelholm i detta fall, lyckades mycket väl – trots att det ofta påpekas att små kommuner och organisationer inte har möjlighet att utvecklas på grund av små resurser.

– De visade sig många gånger vara utmärkta, till och med bättre än många andra, större kommuner. Det finns många faktorer som kan ligga bakom, men här spelade en drivande och visionär chef en stor roll, utöver de åtgärder och strategier som användes. Även större kommuner med bra resurser behöver ett drivande ledarskap för att organisationen ska lyckas, säger Nasik Najar.

När det gäller utmaningen med klimatanpassning visade studien att samverkan mellan olika avdelningar och förvaltningar i en kommun krävs för att kunna klara av exempelvis skyfall.

– Samarbete är svårt, många gånger pekar man på vattensektorn för att lösa problemet, men det ingår inte i deras uppdrag att klara av ett hundraårsregn. Några av de mindre kommunerna har lyckats väl med att skapa en tvärvetenskaplig grupp med medlemmar från olika avdelningar, vilket har fungerat väl.

Nytt användbart verktyg
Hållbarhetsindex ger kommunerna en märkning inom olika områden, gul, grön eller röd beroende på hur väl man lyckats. Men märkningen visar inte på utvecklingen inom varje område, eller hur nära man är i arbetet med att komma till nästa nivå.

– Så jag lyckades ta fram en matris som visar trender och hur de här organisationerna utvecklats under åren. Då kan man tydligare visa på resultat, och använda detta som underslag för diskussion med kommunens politiker, och även jämföra sig med andra kommuner, berättar Nasik Najar, som fått god respons på verktyget:

– Många av de organisationer som såg matrisen var väldigt nöjda, och uttrycket att det vore bra att ha ett sådant här underlag på nationell nivå.

Till nytta för många
De många och viktiga slutsatser som kan dras av arbetet, är användbara för alla svenska VA-organisationer som vill komma vidare i sitt hållbarhetsarbete.

– Även dem som har lyckats väl kan ha nytta av att läsa detta. Det finns alltid saker som andra har gjort som man själv inte gjort. Även internationellt kan det finnas ett intresse för hur det fungerar i Sverige, som är känt internationellt för att vara bra på hållbarhet inom VA.

I och med sin doktorstitel avslutar även Nasik Najar en lång karriär inom svensk VA-verksamhet, bland annat som universitetslektor vid Jönköpings universitet. Våren 2023 har hon både disputerat och gått i pension.

– Jag har jobbat inom svensk VA-verksamhet sedan 1987. Nu har jag nått mitt mål och gjort det jag velat göra, men har fortfarande energi kvar att bidra med mer!

Ta del av avhandlingen här.