Hoppa till innehåll

1.1a Beslutsstödsstrategier för infrastrukturägare

Utmaning

Alla konstruktioner och system påverkas av nedbrytande mekanismer vilket kräver ett återkommande underhåll. Vilka åtgärder som ska utföras och hur ofta är en stor utmaning för alla förvaltare av infrastruktur. Täta återkommande inspektioner och underhållsåtgärder kan ställas mot reparationer endast vid förekomsten av allvarliga skador. Hur informationen om infrastruktursystems tillstånd hanteras och används i beslut är fokus för detta projekt. Omfattningen begränsas till tekniska system inom kommunal verksamhet, inledningsvis till vattenledningssystem.

Förväntat resultat

Med digitaliseringen av samhället och Sakernas internet (IoT) skapas stora mängder data som bär på information om infrastrukturen. Att mäta och att presentera resultatet på ett lättillgängligt sätt är idag etablerad teknik och flertalet kommersiella system finns på marknaden. Hur resultatet ska inkorporeras i en tillståndsbedömning och hur resultaten ska värderas som underlag för beslut om åtgärder är dock frågor som behöver utredas mer. Projektet kommer att omfatta studier av beslutsmodeller som baseras på uppmätta data, där osäkerheter i mätresultat kan beaktas för tillståndsbedömning, och konsekvenser av beslut kan värderas baserat på förväntad nytta. Det förväntade resultatet är ett förslag på en eller flera beslutsmodeller för planering av underhållsåtgärder baserat på information från mätningar.