Hoppa till innehåll

1.3 Betong och stål i byggnadsstrukturer – Förväntad livslängd för underhåll

Utmaning

I detta projekt angriper vi utmaningen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och skapar en modell som kan ligga till grund vid beslutsfattande. Vi använder oss bland annat av kostnads-nyttoanalys där nyttorna och kostnaderna kopplade till tillskottsvatten och åtgärder för att minska tillskottsvatten uppskattas. Förutom att inkludera de rent ekonomiska aspekterna tar vi även med sociala och miljömässiga aspekter, t.ex. olägenhet på grund av källaröversvämning och miljökonsekvenserna vid bräddning till sjöar och vattendrag. 

Andra viktiga delar av projektet är att analysera hur olika systemgränser påverkar resultaten och hur och på vilket sätt mätningar i avloppsledningsnätet bör göras för att få störst positiv effekt.

Förväntat resultat

Detta projekt utvärderar sensorbaserade inspektionstekniker med drönare. Denna inspektionsteknik kan fungera som stöd för att effektivisera och framtidssäkra inspektioner. Drönarinspektioner ger en bra överblick över tillståndet hos en betongkonstruktion och tillståndet kan enkelt följas över tid. 

Ett ytterligare stöd för att utvärdera behovet av underhåll på en betongkonstruktion kan vara att simulera betongens tillstånd över tid. T.ex. så kan kloridkoncentration och pH i betongen uppskattas för en specifik betongkonstruktion i ett geografiskt område.  

Samhällspåverkan

  • Inspektion med drönare kan vara ett stöd eller förenkla inspektion av betongbroar.  
  • Simulering hur betongkonstruktioner förändras över tid kan ge stöd för framtida inspektion. 
  • Hjälp för att effektivisera och framtidssäkra inspektionsmetoder.