Hoppa till innehåll

1.6c Utmaningar vid tillämpningen av beslutsstödsverktyg för hållbar förvaltning av kommunal VA-infrastruktur

Bakgrund

Svensk VA-infrastruktur har en stor investeringsskuld som bedöms blir ännu större i framtiden. För att stärka sin förmåga att hantera investeringsskulden kan kommuner vidta olika åtgärder. På den strategiska nivån kan man exempelvis planera sitt underhållsarbete och upprätta långsiktiga investeringsplaner. En förutsättning för att kunna vidta dessa åtgärder är framtagandet av beslutsunderlag som illustrerar vilka investeringar som behöver göras och när. För att ta fram dessa beslutsunderlag är användandet av beslutsstödsverktyg viktiga.

När det gäller tillämpning av beslutsstödsverktyg finns det flertalet utmaningar för VA-organisationerna på den operativa nivån. VA-infrastruktur är komplex och kräver att stora mängder data samlas in och bearbetas, vilket i sin tur tar stora personalresurser i anspråk. Förutom detta behöver beslutsstödsverktyg accepteras och användas av de personer som arbetar inom VA-organisationen.

Det finns många beslutsstödsverktyg som VA-organisationerna skulle kunna använda sig av, men verktygen skulle kunna användas i mycket större utsträckning än de faktiskt gör. Möjliga förklaringar till att de inte används i praktiken kan vara att det kan vara en utmaning att övertyga och utbilda användarna om verktygens värde och fördelar, samt att säkerställa att användarna har tillräcklig kompetens för att använda verktygen på ett effektivt sätt.

Projektets mål

Syftet med detta projekt är att undersöka och kartlägga hindren för en bredare tillämpning av beslutsstödsverktyg inom VA-organisationer. Detta görs för att främja långsiktigt hållbar förvaltning av kommunal VA-infrastruktur. Genom att analysera och förstå utmaningarna och hinder relaterade till verktygens komplexitet, datakvalitet, osäkerheter, användaracceptans och resursbegränsningar syftar projektet till att främja implementeringen av effektiva strategier för att övervinna dessa hinder.

  1. Undersöka och kartlägga utmaningarna och hinder för tillämpningen av beslutsstödsverktyg inom VA-organisationer.
  2. Föreslå rekommendationer för implementering och användning av beslutsstödsverktyg inom VA-sektorn.
  3. Utveckla ett fortsättningsprojekt för att implementera och skala upp användningen av beslutsstödsverktyg inom VA-organisationer.