Hoppa till innehåll

1A Klimatanpassning av urbana dagvattensystem

Utmaning

Klimatförändringarna gör att vårt samhälle står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller skyfall och höjningar av havsnivån. Om vädret blir ännu mer extremt, kan havsnivåerna komma att tillfälligt bli ännu högre på grund av stormfloderPå vissa hålls syns effekterna redan, exempelvis när havsvatten tränger in i ledningssystem, eller när systemen saknar kapacitet att ta hand om stora regnmängder på kort tid.
En viktig del av kommunernas klimatanpassning, särskilt i kustnära samhällen, är att se över och anpassa ledningssystemet.
Samtidigt står kommunerna inför andra utmaningar, som ökad exploatering och framtida krav från myndigheter och lagstiftare.

Förväntat resultat

Målet med projektet är att utveckla en metodik för hur kuststäder kan arbeta med klimatanpassning på flera olika områden samtidigt, och även få in både ett samhällsekonomiskt perspektiv och tidsperspektiv.
Det finns sedan tidigare omfattande studier över hur regn, havsnivå och flöden som oberoende parametrar påverkar urbana områden, men ledningsförnyelse där tidsmässig hänsyn tas till klimatförändringar samt undersökande av kombinerade effekter avseende ledningssystemet funktion är relativt outforskat. Detta projekt syftar därför till att synliggöra denna problematik och hjälpa kommunerna på målet mot ett klimatanpassat ledningsnät.

Samhällspåverkan

  1. Insikter om hur befintliga data och modeller kan bidra till effektivare klimatanpassning.
  2. Behovsstyrd fördelning av resurser för att minska riskerna vid översvämningar.
  3. En metod för att förbättra planeringen och beslutsfattandet för stadsutveckling.