Hoppa till innehåll

2.7 Användning av hållbarhetsindex för utvärdering av kommuners VA-underhåll

Utmaning

Förändringstrycket på VA-infrastrukturen är starkt och märks genom ökad belastning på befintliga anläggningar samt behov kapacitet och robusthet. Ett sätt är att utvärdera hur det går för verksamheterna som hanterar infrastrukturen är genom nyckeltal, så kallad benchmark.
Branschorganisationen Svenskt Vatten har utvecklat ett hållbarhetsindex (HBI) som kan användas för att indikera organisationsförbättringar i tid och för att jämföra mot kollegorna i branschen, se bild. För parametrarna klimatanpassning och översvämnings- säkerhet samt anläggningsstatus når mindre än 10% av deltagande verksamheterna en tillräcklig nivå. Det befintliga VA-taxesystemet täcker inte in kostnaderna att upprätthålla underhållsnivån utan ger upphov till en underhållsskuld.

Lösning

Nasik Najar har i sin avhandling Efficient Management of Water Utilities undersökt hur olika VA-verksamheter kan utvecklas genom att använda HBI aktivt. Studien visar på vikten av en framsynt ledare genom hela utvecklingsfasen men även behovet av investeringar inom kvalitetsarbete och innovative teknologi.
De organisationer som klarat sig bäst har några tydliga framgångs strategier som studien belyser: att skapa en tvärvetenskaplig grupp i två organisationer, avsätt 1% av återanskaffningsvärdet årligen dedikerat till reinvestering, en snabb beslutsprocess och en lös budget samt mer specifika förnyelseplaner, det vill säga fem- till treårsplaner.

Samhällspåverkan

  1. Organisationer med politiskt inflytande och aktivt ägande kan initiera framgångs- rika strategier med ett utmärkt resultat, oavsett typ och storlek av organisation.
  2. Förändringsarbete tar tid, men verksam- heter som aktivt som använder HBI kan visa på tydliga förbättringar.