Hoppa till innehåll

2.4 Strategier för god tillgångsförvaltning

Utmaning

I Sverige är underhållet generellt eftersatt vad gäller kommunalt ägd infrastruktur. Framtida reinvesterings- och investeringsbehov är stora, vilket är välkänt. Trots styrdokument och policyer om God ekonomisk hushåll- ning är långvarigt eftersatt underhåll vanligt hos kom- muner av olika storlekar och över hela Sverige vilket inte alls är förenligt med God ekonomisk hushållning då detinnebär att man ”lånar” av framtida generationer.

Tidigare forskning visar att det är ovanligt att kom- muner lyckas vända långvarigt eftersatt underhåll.Mot bakgrund av denna problembild fanns det således anledning att studera på vilket sätt kommuner arbe- tar strategiskt med att vända trenden med eftersatt underhåll.

Lösning

Resultaten visar att genom att arbeta utifrån två övergripande strategier, vårdastrategin och samver-kansstrategin kan kommuner lyckas vända eftersatt underhåll inom områden som VA och gata/väg.

Medan vårdastrategin handlar om att förvalta anlägg- ningstillgångar i enlighet med god ekonomisk hus- hållning och att utveckla anläggningstillgångar på ett medvetet hushållningssätt handlar samverkansstra- tegin om att organisera berörda verksamheter för att underlätta tvärsektoriellt samarbete.

Samhällspåverkan

1. Ökad rättvisa mellan generationer.

2. Mindre oförutsägbart underhåll och därmed mer förutsägbar ekonomi.

3. Säkrare och mer pålitlig infrastruktur.