Hoppa till innehåll

1.6a Tillgångsförvaltning av ledningsnät

Utmaning

Ledningsnät för dricks-, avlopps- och dagvatten åldras som all infrastruktur och det krävs både underhåll och förnyelse för att hålla systemets funktion på en tillräckligt hög nivå. Eftersom ledningar har en så lång livslängd räcker det inte att ta hänsyn till dagens krav på funktion utan hänsyn behöver också tas till framtida krav. Redan att beskriva hur dagens krav ska uppnås är förenat med osäkerheter, till stor del beroende på att ledningarna är nedgrävda vilket gör det svårare att bestämma deras status.  Att då också kunna planera för framtida krav ökar svårigheterna med strategisk planering när det gäller reinvesteringar i ledningsnät.

Lösning

Tillgångsförvaltning (asset management) som forskningsområde är relativt ungt, men har de senaste årtiondena gått från fokus på tekniska lösningar till mer holistisk syn som inbegriper hela organisationens strategiska förmåga. Detta projekt syftar till att öka VA-organisationernas strategiska förmåga när det gäller tillgångsförvaltning av ledningsnät genom att studera hur beslut fattas idag och på så vis kunna identifiera svagheter i förmågan att kunna arbeta med effektiv tillgångsförvaltning. Arbetet innebär i första hand intervjuer och observationer av ett antal svenska VA-organisationer, men jämförelse med andra branscher kan också komma att bli aktuellt.