Hoppa till innehåll

1E Beslutsstöd för VA-system i en förändrad värld 

Detta projekte kommer att utvärdera hur olika scenarier, baserade på IPCC:s arbete om SSPs för klimatutveckling, urbanisering och befolkningsutveckling, kan påverka utfallet i en kostnads-nyttoanalys av åtgärder i VA-system. Scenarierna kommer att relateras till befintliga utmaningar som VA-systemet står inför, med fokus på underhålls- och förnyelsebehov, tillskottsvattenproblematik, anpassning av VA-system för att minska riskerna för översvämningar till följd av nederbörd och stigande nivåer i vattendrag och hav samt kompetensbrist.
Projektet använder sig av avancerade modeller för simulering av VA-systems tekniska prestanda nu och i framtiden samt för KNA.
 

Projekts mål:

  • Utveckla den teoretiska riskmodell som utvecklas i fas 1 till ett praktiskt beräkningsverktyg i Excel, för data som finns tillgänglig på Sveriges kommuner och VA-bolag.  
  • Genom tester i fallstudier hos deltagande kommuner och VA-bolag, ta fram nyckeltal och schablonkostnader för tillskottsvattnets effekter och åtgärder för att minska tillskottsvatten samt beskriva hur dessa underlag används i kostnads-nyttoanalys av åtgärder. 
  • Utveckla en procedur för hur befintliga scenarier för klimatpåverkan, urbanisering och befolkningsutveckling kan inkluderas i en kostnads-nyttoanalys av åtgärder i VA-system. 
  • Utveckla en metodik för hur tillförlitligheten i en kostnads-nyttoanalys kan uppskattas utifrån beaktande av scenarier för klimatpåverkan, urbanisering och befolkningsutveckling. 
  • Kvantifiera hur stor inverkan de olika scenarierna kan ha på beräkningar av samhällsekonomisk lönsamhet av åtgärder i VA-system. 
  • Utvärdera hur valet av scenarier påverkar problemägarnas tolkning och användning av kostnads-nyttoanalys.  
  • Utveckla en prototyp för ett verktyg för kostnads-nyttoanalys där känslighetsanalyser avseende tillgängliga scenarier för klimatförändring, befolkningsutveckling och urbanisering inkluderas. Verktyget ska kunna utvecklas för att kunna användas av VA-huvudmän som underlag för strategiska beslut.