Hoppa till innehåll

1.6b Beslutsstöd för hållbar hantering av tillskottsvatten i avloppssystem

Utmaning

Allt vatten i spillvattenförande ledningar som inte är spillvatten kallas för tillskottsvatten. Detta vatten kan bestå av t.ex. dagvatten som är medvetet eller omedvetet påkopplat eller inläckande grundvatten. Tillskottsvatten bidrar till att mer vatten behöver renas men kan också orsaka källaröversvämningar och utsläpp via bräddning av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag.

Hur mycket tillskottsvatten kan vi acceptera och hur mycket resurser bör läggas på att bygga om nuvarande system för att hantera negativa konsekvenser?

Förväntat resultat

I detta projekt angriper vi utmaningen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och skapar en modell som kan ligga till grund vid beslutsfattande. Vi använder oss bland annat av kostnads-nyttoanalys där nyttorna och kostnaderna kopplade till tillskottsvatten och åtgärder för att minska tillskottsvatten uppskattas. Förutom att inkludera de rent ekonomiska aspekterna tar vi även med sociala och miljömässiga aspekter, t.ex. olägenhet på grund av källaröversvämning och miljökonsekvenserna vid bräddning till sjöar och vattendrag. 

Andra viktiga delar av projektet är att analysera hur olika systemgränser påverkar resultaten och hur och på vilket sätt mätningar i avloppsledningsnätet bör göras för att få störst positiv effekt.

Samhällspåverkan

  1. Minskade kostnader för kommuner, samhälle och miljö.
  2. Helhetsperspektiv på hantering av tillskottsvatten.
  3. Beslutsstödsmetod som kan integreras i svenska kommuners verksamheter.