Hoppa till innehåll

1.9 Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor

Utmaning

Kunskapen om nedbrytning av cykelvägar är bristfällig, vilket gör det svårt att bestämma optimal konstruktion och planera underhåll. Medan bilvägar till stor del bryts ner av upprepade trafikbelastningar, handlar det för cykelvägar istället om extrema laster från tunga fordon. Avgrävningar för underhåll av infrastruktur under cykelvägarna samt rotinträngning är andra frekventa problem.

Nedbrytningen börjar ofta på cykelvägens yta vilket direkt påverkar cyklisternas säkerhet och komfort.
I kombination med fler typer av cykelfordon och klimat- förändringar ställs det krav på nya effektiva metoder för dimensionering och underhåll.

Lösning

Genom en kartläggning av kommunal cykel- infrastruktur i Sverige har teoretiska antaganden om skador och dess orsaker kunnat analyseras.
I projektet ingår också studier där typiska cykelvägs- konstruktioners bärighet vid olika klimatförhållanden och trafikbelastningar undersöks. Därutöver har ett nytt verktyg, specifikt framtaget för tillståndsbedömningar på cykelvägar, utvärderats.
Sammantaget bidrar detta till ökad kunskap kring nedbrytningen av cykelvägarna och hur denna ned- brytning påverkar cyklisterna.

Samhällspåverkan

  1. Direkt återkoppling till problemägarna om cykelvägnätens status.
  2. Bättre möjligheter att mäta och analysera cyklisternas upplevelser av infrastrukturen.
  3. Optimerad dimensionering och underhåll av cykelinfrastruktur.