Hoppa till innehåll

1.12 Hållbar analys för smart underhåll

Hands of young secretary over computer keyboard typing by workplace

Utmaning

För att öka hållbarheten behövs verktyg som är tillämpliga i den aktuella planerings-och konstruktionsprocessen. Kravet på ökad hållbar utveckling med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter kräver att dessa aspekter beaktas genom en konstruktions hela livscykel, eller snarare från vagga till vagga. Hänsyn till detta ska tas redan i planerings-och byggprocessen.

Förväntat resultat

SUNRA är avsett att bidra till ett strukturerat arbetssätt med hållbarhetsfrågor i väg- och järnvägsprojekt. Verktyget identifierar och belyser dessutom målkonflikter så att dessa i ett tidigt skede kan åtgärdas på ett kostnadseffektivt sätt samt för att undvika stopp i processens senare skeden.

SUNRA är avsett att bidra till ett strukturerat arbetssätt med hållbarhetsfrågor i väg- och järnvägsprojekt. Verktyget identifierar och belyser dessutom målkonflikter så att dessa i ett tidigt skede kan åtgärdas på ett kostnadseffektivt sätt samt för att undvika stopp i processens senare skeden.

Med verktyget ska man aktivt sätta mål för ett vägprojekts bidrag till en ökad hållbar utveckling med hänsyn till miljö-, sociala- och ekonomiska aspekter. Verktyget ska också användas för att följa upp dessa mål.
Avsikten är att höja ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet för ett specifikt projekt genom att sätta högre/ eller ytterligare mål än de befintliga krav som finns inom trafikverket.

I detta projekt kommer SUNRA att uppdateras, förenklas och testas för hållbarhetsplanering och uppföljning med fokus på drift-och underhållsfasen. För att komma till nytta är samverkan med Trafikverket, konsulter och andra användare av stor betydelse. Resultatet kommer att bli ett verktyg för ett mer effektivt och hållbart underhåll samt en enklare verktygsversion som ska tillämpas även för mindre projekt.