Hoppa till innehåll

1.10 Tillförlitlig järnväg till lägsta kostnad

Utmaning

Säkra och pålitliga järnvägstransporter kräver en välskött järnväg. Skicket upprätthålls med förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder, samt reinvesteringar. Detta innebär stora kostnader för samhället, både för själva arbetet och de störningar och avbrott i trafiken som åtgärderna medför.

På motsvarande sätt är det kostsamt när järnvägen inte kan användas på grund av. fel. Utmaningen är
att bedöma vilken kombination av förebyggande och avhjälpande underhåll som minimerar livscykelkostnaden (LCC), samt att avgöra rätt åtgärd vid rätt tid.

Förväntat resultat och Lösning

Samhällsekonomiska beslutsstödsmodeller för val av tid och plats för att genomföra reinvesterings- och underhållsåtgärder.  En enkel modell som är praktiskt användbar i kommuner eftersträvas. Kunskap om organisationers syn på behovet av beslutsstödsmodeller.

För att finna optimala underhållsstrategier simuleras slitaget och livslängden på järnvägsanläggningen. Sambandet mellan trafik och antalet underhålls- åtgärder, såväl planerade som avhjälpande skattas, liksom sambandet mellan förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder. Med detta som underlag kan livscykelkostnaden (LCC) för olika underhållsstrategier beräknas.

I Mistra InfraMaint har metoden testats för att ta fram strategier för att slipa räls och korrigera spårvidd i kurvor samt för underhåll av växlar. I båda fallen visar resultaten att det finns potential att minska livscykelkostnaderna.