Hoppa till innehåll

Principer för en hållbar nivå av tillskottsvatten

Anna Ohlin Saletti är industridoktorand på Göteborg Kretslopp och Vatten. Hennes doktorandprojekt handlar om att ta fram en riskbaserad beslutsstödsmetod för att nå en hållbar nivå tillskottsvatten.

– Vi har som ett första steg tagit fram ett ramverk för tillskottsvattenarbete som bygger på etablerade riskhanterings- och beslutstödsmetoder och sedan jämfört detta med tidigare beslutstödsmodeller för

Anna Ohlin Saletti, doktorand i Mistra InfraMaint.

tillskottsvatten.

Varför är det viktigt att ha en strategi för tillskottsvatten?

– Tillskottsvatten är ett komplext fenomen som orsakar stora samhällsekonomiska kostnader. Det är viktigt att utföra rätt åtgärd på rätt plats eftersom felprioritering av åtgärder kan leda till ökade problem med bräddningar och källaröversvämning eller att vi behöver dimensionera upp reningsverken tidigare än nödvändigt. Vi behöver hantera problemen strukturerat med hänsyn till tillgänglig data och rådande osäkerheter för att kunna fatta smarta och hållbara beslut.

Vilka principer kan man tillämpa för att få en hållbar nivå av tillskottsvatten?

– Vi har identifierat följande principer som viktiga i strategiskt arbete med tillskottsvatten:

  1. Inkludera tre hållbarhetsdimensioner
  2. Definiera systemgränser
  3. Inkludera osäkerheter
  4. Sätt mål baserat på effekt

Läs artikeln: Framework for Risk-Based Decision Support on Infiltration and Inflow to Wastewater Systems