Hoppa till innehåll

2C FRAS: Från allvarlig störning till innovation och lärande i arbetet med klimatanpassning 

Bakgrund

Översvämning i form av skyfall är exempel på en allvarlig störning som kan påverka väginfrastrukturens robusthet. Skyfall i urbana miljöer blir ofta komplicerade – marken är i stor utsträckning är hårdgjord och avrinningsmöjligheterna är begränsade. Denna typ av allvarlig störning kräver även samarbete av flera aktörer, både privata och offentliga, eftersom det finns en fragmentering av ansvar mellan statliga, kommunala och privata infrastrukturägare och underhållsentreprenörer.

Lösning

Allvarliga störningar i infrastrukturens funktion kan dock generera lärande och anpassning, och lärdomar om hur den egna organisationen förebygger och hanterar störningar är värdefulla i arbetet för att anpassa infrastrukturen för att kunna motstå framtida störningar. Lärandet är av stor betydelse eftersom det påverkar hur aktörer söker, uppfattar och anammar nya former för interaktion, beslutsprocesser och styrmedel för att hantera klimatförändringar.
Eftersom att flera olika aktörer har ansvar för 
väginfrastrukturens underhåll är det viktigt att sprida lärandet mellan organisationer. Syftet med projektet är att producera ny implementerbar kunskap om hur allvarliga störningar i väginfrastrukturens funktion omsätts i underhållsorganisationers policy och praktik. Vilka lärdomar på politisk och administrativ nivå har underhållsorganisationer utvecklat till följd av allvarliga störningar? Sprids lärande och eventuellt nya metoder, planeringsverktyg och praktiker mellan och inom underhållsorganisationer?

Projektmål

Projektet har som mål att leverera följande resultat: 

1) Kunskap om underhållsorganisationers nuvarande policy och praktik om hur väginfrastrukturens funktionalitet kan vidmakthållas vid allvarliga störningar; 

2) Kunskap om hur ett förebyggande arbete av allvarliga störningar är prioriterade i underhållsorganisationer; 

3) Kunskap om underhållsorganisationers arbete med utvärderingsmodeller och -verktyg, dels för att beräkna effekterna av allvarliga störningar, dels för att beräkna samhällsnyttor för de åtgärder som minskar risken av allvarliga störningar i väginfrastrukturen; 

4) Kunskap om hur allvarliga störningar inbegriper ett distributivt lärande, vilket kan generera nya metoder, planeringsverktyg och praktiker i underhållsorganisationer; 

4) Rekommendationer om hur lärande inom och mellan organisationsgränser kan säkerställas och spridas efter en allvarlig störning; samt 

5) Spridning av kunskap av och mellan underhållsorganisationer hur dessa arbetar med att förebygga och hanterat allvarliga störningar i väginfrastrukturen.