Hoppa till innehåll

2D GOA – god ekonomisk hushållning och asset management

Bakgrund

Svenska kommuner har en omfattande underhållsskuld inom vatten och avlopp, men även gator och vägar. Det är förvånande med tanke på att kraven på god ekonomisk hushållning har skärpts under 2000-talet. Tidigare studie visar att krympande kommuner är dåliga på att beskriva förvaltning och utveckling av anläggningstillgångar. Flera studier har visat att kommuner med vikande befolkningsunderlag har svårt att prioritera strategisk kompetens och att strategisk planering är eftersatt. En annan studie visar att det är ovanligt med beskrivningar av anläggningstillgångars status, förvaltning och utveckling i växande kommuner.
En konsekvens av att kommunerna är dåliga på att beskriva strategisk tillgångsförvaltning är att det är svårt för medborgare och andra intressenter att veta om kommunen agerar i enlighet med god ekonomisk hushållning och därmed också säkerställer rättvisa mellan generationerna. Resultaten från ovan nämnda studier tyder på att det är viktigt att fortsätta med studier i ämnet god ekonomisk hushållning och strategisk tillgångsförvaltning i en kommunal kontext.
 

Syfte

Syftet med studien är således att synliggöra och diskutera om och i så fall på vilket sätt god ekonomisk hushållning omfattar mål relaterade till förvaltning och utveckling av anläggningstillgångar (strategisk tillgångsförvaltning, eller asset management), inom vatten och avlopp samt gator och vägar. Detta är viktigt för att garantera rättvisa, både över tid, det vill säga mellan generationer, och mellan olika kommuner och kommuntyper.

Mål och resultat

Studien omfattar ungefär en tiondel, 27 st, av Sveriges kommuner. Slutresultatet blir en vetenskaplig artikel på engelska samt ett mikrolärande som kommunicerar till politiker och tjänstepersoner i kommuner.