Hoppa till innehåll

Mistra InfraMaint årsrapport 2023

Fem år i backspegeln – och fem år på horisonten

Tf programchef Åsa Flydén kan konstatera att vårt forskningsprogram ligger helt rätt i tiden. Halvvägs in på vår resa planerar vi också för programmets efterlevnad.

Det senaste året har extremväder och kriser i vårt närområde fått stor mediebevakning,  rapporteringen om problem och deras inverkan på vår infrastruktur har ökat kraftigt. Kraven på en robust infrastruktur, som är tillräckligt motståndskraftig för att möta både nuvarande och framtida utmaningar för mobilitet och vattenförsörjning, blir allt högre. Mistra InfraMaint har i fem år arbetat för att infrastrukturen ska kunna möta dessa krav och arbetet fortsätter i ytterligare fem år. Vi strävar nu efter att skapa ett bestående intryck som kommer att påverka hur vi arbetar långt in i framtiden.

Höjdpunkten för programmet under 2023 var utan tvekan klartecknet från Mistras styrelse för ytterligare fem års arbete. Detta banar väg för långsiktig forskning och fler praktiska resultat i kommunerna. Utvärderingskommittén betonar att programmet har uppnått sina mål och att samarbetet mellan akademin och behovsägarna inom programmet är en nyckelfaktor för framgången. En viktig, men utmanande, uppgift framöver är att ytterligare lyfta frågan till politiker och beslutsfattare.

Programmet har dock inte stått still fast vi lagt fas 1 till handlingarna och startat upp fas 2. Tvärt om löper arbetet på i högre takt än någonsin! Utöver att antal publicerade vetenskapliga artiklar och en brännande het debattartikel är vi extra stolta över Nasik Najars doktorsavhandling, Martin Larssons licentiat och Pär Blomkvists helt nya bok.

Vi rundade av 2023 med en tvådagars avslutnings- och uppstartskonferens på Lidingö. Vi fick ta del av fascinerande resultat från flera projekt, reflekterade över programmets framtid genom en framsynsworkshop och identifierade strategier för att det forskningsfält som programmet har skapat ska kunna fortsätta blomstra även efter att det avslutats.

En sak är klar som kristall: vi har gjort skillnad. Och vi fortsätter göra skillnad. Det tvärvetenskapliga forskningsfält som skapats genom Mistra InfraMaint är avgörande för att säkerställa kritiska funktioner i samhället när vi står inför framtidens utmaningar.

Åsa Flydén
Tf. programchef Mistra InfraMaint

Innehåll

Nya projekt i fas 2

Projekten inom Mistra InfraMaint utgår från tre tematiska områden: Hållbara beslutstöd baserade på relevanta och objektiva data, Hållbara affärsmodeller och organisationer samt Hållbar kompetensutveckling för att säkra framtidens kompetensförsörjning.
I fas 2 har vi startat upp inte mindre än 11 nya projekt inom de tre kategorierna.

Hållbara beslutstöd

Flera av projekten inom detta område syftar till att hitta de och nyttiggöra de nya lösningar som den digitala utvecklingen möjliggör. En utgångspunkt är att befintliga och nya data samt ny teknik kan användas för att utforma beslutsstödsstrategier och underlätta tillståndsbedömningar.
Inom detta område finns tre nya projekt.

Hållbara affärsmodeller och organisationer

Fem nya projekt har fokus på innovation, asset management, organisatiorisk kapacitet och politisk styrning. De behövs eftersom svenska kommuner, trots hållbarhetsfokus, ofta behöver arbeta mer med att utveckla strategier och planer för att förvalta sina anläggningstillgångar.

Hållbar kompetensutveckling

Kompetensbehovet är stort inom förvaltningen av infrastruktur, både för att hantera nya krav och nya möjligheter och på många håll även en stor underhållsskuld. Det lyfts fram tydligt i dialogen med såväl enskilda förvaltningar som branschorganisationer. Från forskningsprogrammet kommer vi att bidra med engagerade forskare, men även genom mikroIärande, samverkansprojekt och webbinarium.

Nytt projekt ger smartare underhåll av spårväxlar – med hjälp av digital tvilling

Många spårväxlar är för gamla och leder till störningar i trafiken. Samtidigt är det arbetsamt och tar tid att byta ut en spårväxel, och många äldre fungerar fortfarande bra och bör inte bytas ut för tidigt. Ett nytt projekt inom Mistra InfraMaint håller på att ta fram en lösning på problemet – en digital tvilling som berättar precis när varje växel måste bytas ut.

Läs mer här

Marcella Holz är en av våra nya doktorander

Marcella Holz gör sin doktorandtjänst vid Lunds Universitet och arbetar i projekt 2E med att undersöka politiska prioriteringar av infrastrukturunderhåll.

Läs mer här

Ny fas – nytt fokus

Under 2023 gick vi in i fas två, och tar nästa steg i att bygga upp det viktiga forskningsområde som krävs för att vi även i framtiden ska ha en fungerande infrastruktur – och ett fungerande samhälle. De kommande fem åren kommer ha en en del nytt i fokus. 

Lars Marklund
Lars Thell Marklund

I början av april kom beskedet att vårt forskningsprogram får fortsatt finansiering för ytterligare fem år av långsiktig forskning om
smart underhåll av infrastruktur. Fas ett har gett många viktiga insikter – som vi tar med oss och utvecklar under de kommande åren. Programmet kommer att fokusera lite extra på organisationsutveckling, klimatanpassad infrastruktur och inte minst att nå ut med alla de resultat vi nu börjar se.

Fokus på att nå ut
En viktig insikt är att det inte spelar någon roll hur bra metoder och arbetssätt vi tar fram – om inte kommunerna är redo att ta till sig dem.

– Det är anledningen till att vi vill jobba mer med organisationsförändringar och organisationernas kapacitet och möjlighet att utvecklas och ta till sig nya saker. Det handlar även om den politiska kapaciteten, därför har vi exempelvis ett projekt som handlar just om hur den politiska styrningen påverkar förnyelsearbete och underhåll. Det ska bli väldigt spännande att följa det arbetet, säger Lars Thell Marklund, programchef.

Politiken måste med
Projektet, som kallas PRIORITERA, fokuserar på hur politiker arbetar med asset management.

– Många projekt inom programmet handlar om hur tjänstemännen jobbar med frågorna, men en kommun består också av en politisk ledning. Hur samspelar den med tjänstemännen, vilket underlag får politikerna och hur intresserade är de av frågorna? Vi vill förstå politiskt beslutsfattande kring anläggningstillgångar bättre, vilket jag tror kan vara viktigt för hela forskningsprogrammet, säger Robert Jonsson.

Han är involverad i ytterligare två nya projekt som fokuserar på den organisatoriska delen av tillgångsförvaltning och underhåll. Dels GOA, om hur kommunernas krav på god ekonomisk hushållning kan innehålla konkreta mål för förvaltning och underhåll av infrastruktur, och vilken betydelse det i så fall har för arbetet med frågan.

Robert Jonsson

Det tredje projektet, FRAS, studerar vad som händer i en kommun som varit drabbad en kris – ett skyfall, översvämningar eller problem med rent dricksvatten under en längre tid. Hur omsätter man kunskapen om sådana händelser till nya sätt att arbeta med underhåll?

– Leder en sådan händelse till distributivt lärande och förändrade policys, och hur har man i så fall argumenterat kring det? Det är tråkigt att det ska ske en kris, men det är ofta sådana händelser som får oss att tänka till. Vi vill se om det leder till bättre underhåll, säger Robert Jonsson.

Bättre rustade för klimatförändringar
En annan viktig insikt under arbetet med fas ett, är hur underhållsarbetet kan koppla an till en omvärld i förändring. När kommuner får möjlighet att förbättra och förändra infrastrukturen genom ett kontinuerligt underhållsarbete, står den bättre rustad för exempelvis kommande klimatförändringar.

– Samtidigt ställs allt högre krav på infrastrukturen att vara mer robust och resilient för att klara framtida utmaningar. Det kommer vi att fortsätta jobba med, säger Lars Thell Marklund.

Att sprida och nå ut med våra resultat är ett arbete som kommer att få en extra växel under fas två.
– Vi har gjort mycket, men det är många kommuner att nå ut till, säger Lars Marklund.

Långsiktighet en förutsättning
Att programmet nu fått finansiering i ytterligare fem år är otroligt viktigt för att skapa långsiktig forskning. Det menar Kristina Gabriellii, fd styrelseordförande för Mistra InfraMaint under fas 1.
Hon poängterar vikten av ett forskningsbaserat underlag när ett beslut ska tas.

– Man måste ha kunskap och fakta bakom ett beslut. Här är den långsiktiga forskningen väldigt viktig. När programmet startade var det ett område som var underbeforskat, och där det var ovanligt med exempelvis doktorander. Om vi ska klara de utmaningar som infrastrukturen står inför är det viktigt att det finns kompetenta personer som vill jobba med detta. Då måste man bygga den kompetensen, och det tar många år.

Långsiktigheten i kombination med arbetet som görs för att forskningen ska komma ut och göra nytta i kommunerna, är två faktorer som ser till att programmet kan göra verklig skillnad.

– Vi har flera representanter i styrelsen som antingen varit eller är i kommunal verksamhet, och som uttryckt att de har påtaglig nytta av det som görs inom Mistra InfraMaint, säger Kristina Gabriellii.

Avslutade projekt

Det finns mycket vi är stolta över inom Mistra InfraMaint – inte minst våra viktiga och spännande resultat. InfraMaints projekt spänner över flera infrastrukturområden men en slutsats alla har gemensamt är att det finns resurser att spara och effektiviseringar att göra! Bland våra avslutade projekt finns resultat som redan kommit till användning inte bara i fortsatt forskning utan i utredningar, beslutsfattande och daglig drift.

Till exempel kan nämnas projekt 1.11 Tillförlitlig järnväg till lägsta kostnad som analyserat resurseffektiviteten i förebyggande och avhjälpande underhåll. Metoden testas för att ta fram strategier för att slipa räls och korrigera spårvidd i kurvor samt för underhåll av växlar. I båda fallen visar resultaten att det finns potential att minska livscykelkostnaderna.

Ett annat exempel är projekt 2.4 Strategier för god tillgångsförvalting där projektledare Robert Jonsson deltog på expertpanelsmöte och fick presentera sina resultat för Regeringskansliet. Men det kanske tydligaste exemplet är ändå vårt samverkansprojekt där resultat från programmet samt deltagarnas egna erfarenheter togs med ”hem” till de deltagande kommunerna och sattes i bruk efterföljande dag. Det är något att vara stolt över på riktigt.

Se alla våra projekt

Sedan starten av Mistra InfraMaint har inte mindre än 37 projekt startats upp inom de tre kategorierna. Förutom de nya och de som avslutats, så löper flera av våra projekt över skarven mellan fas ett och fas två.

Se alla våra projekt här

Några ord från en återvändare

Annika Malm har varit med sedan Mistra InfraMaint låg på ritbordet. 2023 återvände hon till programmet i en ny roll: styrelseordförande.

”Vilken känsla det var att kliva in i Mistra Inframaint i en ny roll, nu som styrelseordförande.
Jag var ju med och sökte och startade programmet, och var programchef det första ett och ett halvt året. Jag jobbar med frågorna nu också som chef i offentlig förvaltning och jag tyckte mig ha följt programmet sedan jag lämnade 2020 men oj vad mycket som hänt! När jag läste slutrapporten för fas 1 så inser jag att jag missat mycket. Det är många fina bidrag till forskningen inom förvaltning av infrastruktur som gjorts och görs inom programmet. Och det behövs. När programmet startade var forskningen kring kommunal infrastrukturförvaltning snudd på obefintlig. När jag ser resultaten nu, så ser jag inte bara resultat, utan också resor. Ibland kan forskningsresultat kännas små, det är så mycket arbete bakom varje rapport som ger några svar men ofta ännu fler frågor.
Hur kan forskningen då göra skillnad? Ibland kan det kännas så som forskare, att det är mest svett och sökande och inte så mycket resultat men vi får inte glömma är att varje studie har inneburit av en massa inläsning och lärande, och all den inläsningen blir kunskap in i infrastruktursverige. Vi skapar kunniga personer som utvecklar och förnyar vår kära infrastruktur och sprida kunskapen om vad som behöver göras. Mer infrastrukturomsorg helt enkelt! Det ordet är ett fint ord som jag tycker säger hur rätt i riktning programmet är på väg. Infrastrukturomsorg ger inspiration till mer forskning kring hur vi bäst förvaltar infrastrukturen och ser till att den blir framtidssäkrad. För mig är förvaltning något fint, att vårda något, och det finaste vi vårdar är det som är allas. Och god förvaltning kräver förändring, i organisation, mindset, arbetssätt och teknik för vår omvärld förändras och vi behöver vara med och driva utvecklingen i en hållbar riktning. Det gör Inframaint och det är så roligt att få vara med på den resan framåt!”

Annika Malm,
Vd Lidköping Miljö och teknik och styrelseordförande i Mistra InfraMaint

Så arbetar vi med levande lärande

Våra mikroläranden

Under programmets gång har över 70 mikroläranden spelats in. Under 2023 har vi gått igenom en rad viktiga standarder, pratat om digitalisering inom VA och kikat på vilka kapaciteter som påverkar underhållsskulden.

Du hittar alla våra mikroläranden här

Kunskapskvarten

För att på ett enkelt sätt kunna navigera bland och ta del av våra många mikroläranden har vi satt ihop konceptet Kunskapskvarten, som vi lanserade i början av 2023. Det är korta spellistor på max 15 minuter, med tillhörande diskussionsmaterial och info om ytterligare läsning för den som vill fördjupa sig.

Varje ny spellista skickas ut till intressenter och behovsägare via våra maillistor, marknadsförs på sociala medier och finns samlade på vår hemsida att ta del av när helst det passar.

Se alla Kunskapskvartar här

Nyckelhändelser 2024

Vi har ett spännande år framför oss. De nya projekten är igång, ett nytt samverkansprojekt startar, våra doktorander når nya milstolpar och vi fortsätter att besöka mässor och konferenser för att hålla workshops och nå fler med vårt budskap om hållbart underhåll för en resilient och stabil infrastruktur för framtiden. 

  • Amjad Afridi, doktorand inom projekt 1.8 Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiv data, licensierar. Amjad Afridi doktorerar hos Skellefteå kommun där han tidigare arbetat som gatuingenjör. Han har under projektets gång bland annat publicerat en artikel om vad som oftast ligger bakom nedbrytning av gatunätet, och hur Sveriges kommuner tacklar problemet. Läs mer och ta del av artikeln här.
  • Vi håller workshops på Svenskt vattens FOI-konferens och Transportforum.
  • Ett nytt samverkansprojekt kommer att starta upp, denna gång med fokus på VA-organisationers arbete med tillgångsförvaltning. Projektet kommer att starta upp under hösten 2024 och löpa över ett år.
  • Vi kommer att delta på VA-mässan 2024 i Jönköping
  • Vår Scientific Advisory Board (SAB) kommer att ses fysiskt, denna gången utanför Göteborg. Kommittén består av sju ledande europeiska forskare som är experter inom olika typer av infrastruktur, tillgångsförvaltning och styrning. SAB-medlemmarna representerar både djup och bredd möts en gång per år för att ge råd kring programmets inriktning och berätta om den vetenskapliga utvecklingen internationellt. Temat för årets möte är framsyn och perspektiv på tillgångsförvaltning.
  • Vi fortsätter med våra uppskattade doktorandträffar, under våren bjuds in till en på temat tvärvetenskaplig forskningsmetodik och under hösten ytterligare en. 

Mistra InfraMaint i siffror

174
MSEK i budget
10
programår
18
doktorander
7
universitet
30
kommuner, förvaltningar och bolag
2
forskningsinstitut

Vi är programkontoret

Åsa Flydén

Tf Programchef
RISE
Lars Marklund

Lars Thell Marklund

Programchef (föräldraledig)
RISE

Magnus Arnell

Biträdande programchef (avgående)
RISE

Madelen Malm

Kompetenskoordinator
RISE

Robert Gladh

Projektledare
RISE

Lisa Stevik

Projektkommunikatör
RISE

Övrig programledning

Anita Ihs

VTI
Forskningschef infrastruktur
Profilsida VTI LinkedIn

Robert Jonsson

Linköpings universitet
Universitetslektor
Profilsida LIU

Kenneth M Persson

Koordinator LTH, SWR
Professor
Profilsida LTH

Mats Engwall

KTH
Professor, specialområde Innovation och affärsmodeller
LinkedIn

Lars Rosén

Chalmers Tekniska Högskola
Professor teknisk geologi vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad
Profilsida Chalmers

Lena Blom

Göteborgs stad Kretslopp och vatten
Strateg, Forskning och utvecklingsledare
LinkedIn

Daniel Hellström

(avgående)
Norrvatten
Chef kvalitet och utveckling

Gunn-Mari Löfdahl

(avgående)
RISE
Senior projektledare

Programstyrelse

Annika Malm

Styrelseordförande
VD
Lidköping miljö och teknik
LinkedIn

Martine Christensen Odenhall

Styrelseledamot
Verksamhetsutvecklare
Linköpings kommun

Thomas Bergholm

Styrelseledamot
Teknisk direktör
Jönköpings kommun

Birgitta Olofsson

Styrelseledamot
Senior FOI Konsult
Tyréns Sverige
LinkedIn

Sven Ödeen

Styrelseledamot
Senior Utredningsledare
Trafikverket
LinkedIn

Erik Karlsson

Styrelseledamot
Strateg
Svenskt Vatten
LinkedIn

Erik Törnblom

Styrelseledamot
Sektionschef
Sveriges Kommuner och Regioner
LinkedIn

Patrik Groth

Styrelseledamot
Dam Safety Manager
Vattenfall
LinkedIn

Malin Lindgren

Adjungerad styrelseledamot
Kommunikations- och programansvarig
Mistra
LinkedIn

Kristina Gabrielii

Styrelseordförande (avgående)
Programchef
Smart Built Environment

Charlotte Brogren

Styrelseledamot (avgående)
CTO Alimak Group

Åsa Romson

Styrelseledamot (avgående)
Forskare
IVL Svenska Miljöinstitutet

Håkan Äijää

Styrelseledamot (avgående)
Senior utredningsledare
Trafikverket