Hoppa till innehåll

3B Syntes och lärande

Bakgrund

För att programmet ska kunna leverera de förväntade effekterna måste ett holistiskt perspektiv implementeras; programmet måste uppnå mer än summan av de olika projekten. För att åstadkomma detta har projekt 3C fått uppdraget att skapa ett ramverk och aktivt verka för att möjliggöra god kommunikation, samarbete och lärande och därmed maximera nyttan av programmet.

Genomförande

De årliga syntes- och lärandeworkshopparna från fas 1 kommer att fortsätta, tillsammans med projektmedlemmar, doktorander samt behovsägare. Målet är att underlätta tvärvetenskapligt och transdisciplinärt samarbete, till exempel teknik + organisation + affärsmodeller men även mellan de olika infrastrukturslagen.

Därtill kommer separata workshops för de olika temana och projekten med gemensamma metoder eller mål (till exempel beslutsstöd) att arrangeras. Under dessa årliga workshops kommer resultaten från programmet att diskuteras, liksom behov, intressen, metoder och kunskapsöverföring och av resultaten kommer att skapas riktat kommunikationsmaterial.

För att nå ut nå ut med forsknings- och projektresultat till kommuner, företag och industri behövs en palett av metoder. Förutom traditionella rapporter och akademiska publikationer kommer korta tillgängliga publikationer, såsom riktlinjer, färdplaner och faktablad att produceras. Alla projekt i programmet bidrar till detta projekt och resultaten kommer att bli till nytta för både små och stora företag och kommuner till exempel genom kompetensuppbyggnaden i projekt 3C. Vi hoppas uppnå en kontinuerlig cykel av forskning, implementering, återkoppling och lärande genom hela programmet.